H.M. Konungens dispositionsrätt till mark och byggnader

Den kungliga dispositionsrätten är en överenskommelse mellan den dåvarande kungen, Karl XIII, och Riksens ständer – dåvarande riksdagen. Överenskommelsen innebar att avkastningen från ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter överlämnades från kungen till staten. I gengäld gavs kungen och hans efterträdare dispositionsrätt – ungefär nyttjanderätt – till ett antal slott med tillhörande park-, trädgårds- och skogsområden. Ståthållarämbetet företräder H.M. Konungen i alla frågor rörande dispositionsrätten.

I dag disponerar H.M. Konungen Kungl. Slottet i Stockholm, Drottningholms slott, Kina slott, Ulriksdals slott, Gustav III:s paviljong, Haga slott, Rosendals slott, Rosersbergs slott, Tullgarns slott, Gripsholms slott, Strömsholms slott, Riddarholmskyrkan samt stora delar av Kungl. Djurgården.

All mark ingående i dispositionsrätten ägs av staten, som företräds av Statens fastighetsverk (SFV). Staten är även ägare av slotten, med undantag för Rosendals slott, och ett stort antal byggnader och anläggningar i anslutning till slottsområdena. Till dessa byggnader hör bland annat H.M. Konungens hovstall, Hovförvaltningens hus (Slottsbacken 2), Oxenstiernska annexet och byggnaderna inom Drottningholms kungsgård.

H.M. Konungens dispositionsrätt till mark och byggnader utgör i dag en viktig förutsättning för att H.M. Konungen ska kunna utöva sin uppgift som statschef.

Rosendals slott och ett stort antal byggnader på Kungl. Djurgården ingår i den så kallade Djurgårdskassan, som förvaltas av Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF). Inom områdena, som omfattas av dispositionsrätten, finns dessutom ett stort antal upplåtelser av mark för byggnader med mera i annans ägo.

Förvaltning

Ståthållarämbetet har H.M. Konungens uppdrag att företräda kungen i de frågor som berör dispositionsrätten till slott och markområden. Fastighetsförvaltning sker normalt av en huvudman, som svarar för alla frågor rörande ägande, drift och underhåll av mark och byggnader. Dispositionsrätten innebär en uppdelning av dessa frågor på Ståthållarämbetet och Statens Fastighetsverk (SFV).

Ett forum för diskussioner och överväganden rörande markområdenas och byggnadernas användning är H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor.