Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Av 275 inkomna ansökningar 2023, fördelades 8 miljoner kronor på 163 ansökningar.

Bakgrund

Stiftelsen har tillkommit genom en sammanslagning av Kungafonden och Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, som skapades genom insamlingar till kungens 70- och 80-årsdagar.

Funkisbiografen Bio Rio vid Hornstulls strand i Stockholm har kunnat restaureras med stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Funkisbiografen Bio Rio vid Hornstulls strand i Stockholm har kunnat restaureras med stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Foto: Kenneth Hellman

I och med en nationalinsamling till Gustaf VI Adolfs 90-årsdag då det utgavs en speciell frimärksserie, ett jubileumsmynt och gratulationskort nybildades Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Dagens fond drivs i form av en stiftelse. Fonden följer idag de stadgar som antogs 1973 och högsta beslutande över fondens medel är Hans Majestät Konungen.

Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.

Ansökan

Villkor

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Fonden ger inte anslag till

 • levnadsomkostnader som lön, arvode och traktamente
 • resor och uppehälle
 • studie- och forskningsstipendium
 • jubileer, konferenser, konserter, utställningar eller teaterföreställningar.
 • festskrifter, periodiska skrifter, nytryckning av redan utgivna skrifter
 • doktorsavhandlingar (med undantag för specificerade bildkostnader)
 • nybyggnation eller nytillverkningar
 • redan genomförda projekt

En förutsättning för anslag är att ansökan innehåller ett aktuellt utlåtande från någon som tagit del av projektet.

Ansökningsförfarandet

Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet från 1 april till och med 15 september.

Ansökningar som skickas in på annat sätt än via det digitala ansökningssystemet tas inte upp till behandling.

Förberedelser före ansökan

Förbered ansökan genom att ta fram följande information:

 • anslagets ändamål
 • projektbeskrivning på max 2500 tecken
 • tidsplan
 • utlåtande från sakkunnig som tagit del av projektet
 • projektets kostnader
 • belopp som söks från stiftelsen
 • ansökta och beviljade anslag från andra finansiärer
 • bilagor i pdf-format

Skapa konto

Ett första steg för den som inte ansökt tidigare är att skapa ett konto. När detta är gjort kommer ansökningssystemet, inom några minuter, att sända en bekräftelse via e-post och begära en bekräftelse via en länk i meddelandet.

Om du inte får någon e-postbekräftelse från ansökningssystemet bör du undersöka om svaret har hamnat i skräppostlådan, att rätt e-postadress är uppgiven och att e-postadressen är korrekt stavad.

Ny ansökan

För att göra en ny ansökan välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll därefter i ansökan steg för steg. Fält som rödmarkerats behöver kompletteras innan ansökan kan skickas in.

Ansökan skickas in genom att klicka på ”Lämna in”. Därefter kan den inte längre ändras.

Såväl påbörjade som inlämnade ansökningar kommer att finnas på ”Min sida”.

Ny ansökan måste skapas för varje ny ansökningsperiod. Påbörjad ansökan går inte att färdigställa och skicka in under senare period.

Instruktioner till ansökningsblanketten

Kategori: Observera att kategori ”Kulturminnesvård” enbart gäller renovering av antikvariska objekt, övriga ansökningar ska välja annan kategori.

Ändamål: Specificera tydligt vilka kostnader anslaget ska täcka, till exempel ”Tryckning av Stora trädboken” eller ”Renovering av Norrgårdens tak”. Observera att dessa kostnader ska redovisas med fakturakopior när projektet är genomfört.

Budget: Ange anbudsgivare och belopp, bifoga gärna offert.

Referenser: Ange sakkunnig person som har tagit del av projektet (till exempel läst manus) och uttalat sig. Den sakkunniga ska vara en person som inte själv är delaktig i projektet och som har kunskaper på det aktuella området. Utlåtandet ska gälla projektet i sig, inte den sökandes kvalifikationer. Sakkunnigutlåtandet är obligatoriskt och ska bifogas som bilaga.

Bilagor: Sakkunnigutlåtande är obligatoriskt, offerter är frivilligt men välkommet. Sökande i kategori kulturminnesvård ska bifoga ett foto på det aktuella (renoverings)objektet. Bilagorna kan inte vara större än angivet utrymme. Alla bilagor måste, för att kunna tas upp till granskning, bifogas i ansökningsformuläret och kan inte skickas in på annat sätt.

Bankuppgifter: Ange det konto som anslaget ska betalas ut till, dessa kontouppgifter går inte att ändra i efterhand. Anslaget kan inte rekvireras av någon annan än anslagsmottagaren.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Förteckning över beviljade ansökningar publiceras på stiftelsens hemsida.

Läs mer om hur personuppgifterna behandlas

Support och frågor

Support finns i den digitala ansökningsblanketten, klicka på ”Hjälp” och skriv din fråga. Det går också bra att ringa till SEB:s supporttelefon 08-763 72 20 måndag–tisdag, torsdag kl. 10–11 eller mejla till stiftelsesupport.stockholm@seb.se.

För övriga frågor kontakta stiftelsen på kulturfonden@kungligastiftelser.se

Vanliga frågor

Vad ger fonden anslag till?

Fonden ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Inom svensk humanistisk forskning ges anslag främst till tryckning av färdigt och av sakkunnig granskat manuskript.

Som svensk humanistisk forskning räknas arbeten utförda av svenskar, men också av andra författade skrifter med stark anknytning till Sverige.

Begreppet humanistisk avser även ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska fakulteter.

Anslag inom området kulturminnesvård ges endast till kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål.

Ändamål som fonden inte stöder:

 • levnadsomkostnader (lön, arvode, traktamente etc.)
 • studiestipendier
 • kostnader för evenemang som jubileer, konferenser, konserter, utställningar, teaterföreställningar etc. (Forskningsbaserade publikationer i anslutning till evenemanget kan komma ifråga för anslag)
 • festskrift
 • periodisk skrift 
 • nytryckning av redan utgiven skrift
 • doktorsavhandling (anslag kan undantagsvis komma ifråga till särskilda, av ämnet motiverade, kostnader som bilder, kartor etc)
 • nybyggnad eller nytillverkning
 • redan genomförda projekt

Kan man söka för mer än ett projekt?

Ja, alla ansökningar behandlas oberoende av varandra.

När kan man ansöka?

Ansökningssystemet är öppet från 1 april till och med 15 september. Ansökan kan sparas och bearbetas och kompletteras fram till sista ansökningsdag. Kontrollera att alla begärda handlingar är med i ansökningen. Gör din ansökan i god tid.

Hur stort anslag kan man söka?

Ett för ändamålet rimligt belopp. Utdelade anslag överstiger vanligtvis inte 60.000 kronor.

Vem kan söka?

Privatpersoner, föreningar, institutioner (däremot inte förlag när det gäller tryckning).

När och hur får man besked om anslag?

Besked ges i brevform kring årsskiftet.

Vem beslutar om anslag ur fonden?

Alla ansökningar, som faller inom området för fondens verksamhet bereds av sakkunniga granskningsnämnder utsedda av H.M. Konungen.

Nämnderna är uppdelade i kategorierna

 • arkeologi, historia, lokalhistoria
 • övriga humanistiska vetenskaper
 • kulturminnesvård

Sekreteraren föredrar årligen alla utdelningsbeslut för Konungen.

Hur rekvirerar man anslaget?

Beviljade ansökningar har två års dispositionstid från beslutsdatum. Anslaget rekvireras när projektet är genomfört.

Ansökningar till och med 2020: Anslaget rekvireras med den ansökningsblankett som skickades tillsammans med beslutsbrevet. Blanketten fylls i och skickas in per post tillsammans med begärda bilagor (fakturakopior, bok eller fotografier). Om anslag även har erhållits från annat håll krävs fullständig ekonomisk rapport.

Ansökningar från 2021: Anslaget rekvireras och rapporteras digitalt via Min sida. Instruktioner skickas till den som beviljats anslag; följ dessa och bifoga ekonomisk rapport, fakturakopior och fotografier.

Utdelningar

Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur delar varje år i december ut anslag till olika projekt.

Exempel på projekt som fått stöd:

 • Renovering av orgel  – 200 000 kr
 • Återuppbyggandet av ett kapell  – 75 000 kr
 • Upprustning av K-märkta lokaler  – 30 000 kr
 • Vårdprogram om laserscanning  – 40 000 kr
 • Dokumentation och digitalisering  – 40 000 kr
 • En biografi  – 15 000 kr

Se listor på de projekt som fått anslag de senaste åren.