Utbildning

Kungen vid Scouternas sommarläger på Rinkabyfältet i Kristianstad 11 augusti 2017. Foto: Björn Lindgren/TT

Fakta – Utbildning

  • Utbildning

Att främja ny kunskap är kanske det viktigaste sättet att bidra till samhällets utveckling. Många av de kungliga stiftelserna tar upp utbildning i sina stadgar och flera av dem överlappar därför delvis de andra områdena Forskning, Hjälpverksamhet samt Vård och ungdomsverksamhet.

Redan tidigt var Kungen engagerad i Scouterna, såväl i Sverige som internationellt. I olika sammanhang har Kungen efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar. Inför Kungens 60-årsdag bildades därför en stiftelse, Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap.

Stiftelsen ger stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning och till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Fakta

Tolv stiftelser har utbildning som främsta inriktning, däribland Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap, Stiftelsen Herman Friedländers Militärstipendium, Stiftelsen H.M. Konungens Militärfond, Stiftelsen Prins Bertils fond för svensk industriell utbildning och teknisk integration i Europa och Prins Bertils och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse.

Alla stiftelser – utbildning

Främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundades 2010.
» Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse

Medlen används för utdelning av stipendier – i regel två – till förtjänta elever som genomgått högre kurs vid Militärhögskolan.

Utdelning av resestipendier till officerare för studieresor utomlands.

Att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Grundades 2006.
» Läs mer om Ungt Ledarskap

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja utbildning av barnavårdslärare, ekonomiföreståndare, hushålls- och textillärare vid Uppsala universitet.

Avkastningen skall användas till att ge bidrag till utbildning i katastrofmedicin vid Sophiahemmet

Genom stipendier stödja välförtjänta studerande vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola, bland annat för praktik utomlands, samt stödja undervisningen.

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Att stödja åtgärder i form av seminarier, studier och resor initierade av Kungl. Ingenjörsvetenskaps akademien. Dessa ska ägna att stärka svensk industris kompetens och fullfölja de intentioner Prins Bertil verkade för.

Stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Grundades 1992.
» Läs mer om Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen grundas på en gåva från v. härads­hövding Marcus Wallenberg. Avkastningen ska främja aktiviteter i samband med flottbesök som inte bekostas av försvarsmakten, främja utbildning främst inom maritima frågor som vänder sig till yngre officerare och ungdomar inom svenska flottan. Grundades 1904.

Främja vetenskaplig forskning och bedriva vård och utbildning inom demensområdet. Grundades 1996.
» Läs mer om Silviahemmet

Premier till personer på Öland, som med lust och intresse samt på ett efterföljansvärt sätt ägnat sig åt och driver trädgårdsodling eller biskötsel.

Ansök om bidrag – utbildning

Följande stiftelser som förvaltas i Kungl. Hovstaternas närhet, kan du söka medel från. Många av de andra kungliga stiftelserna som administreras av externa huvudmän, går också söka medel från. Mer information finns hos respektive stiftelse.

Främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundades 2010.
» Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse