Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Svenska Akademiens nya stadgekommentar med riktlinjer för det inre arbetet

Hans Majestät Konungen har i dag informerats om arbetet med interna riktlinjer för Svenska Akademiens arbete i form av en stadgekommentar. H.M. Konungen ger följande kommentar.

De riktlinjer för arbetet som Svenska Akademien nu antagit är positiva och ett viktigt led i de ansträngningar som görs för att återskapa förtroendet för Akademien, även om mycket återstår.

Jag noterar med tillfredsställelse att lojaliteten mot Akademien och vikten av att ledamöter alltid sätter Akademiens intresse framför sina egna särskilt understryks. Detta är viktiga utgångspunkter för det fortsatta arbetet.

CARL GUSTAF