Professor Shinya Sugita utsedd till femtonde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Professor Shinya Sugita har utsetts till den femtonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Utnämningen fattades av styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond vid ett sammanträde den 16 november 2010 under H M Konungens ordförandeskap.

Professor Sugita är professor vid Institute of Ecology vid Tallinn University, Estland. Han är paleoekolog och har blivit internationellt känd för sin skicklighet som modellerare. Professor Sugitas forskning är inriktad på att förstå vegetationsförändringar i tid och rum. Genom kombination av paleoekologiska och neoekologiska data kan kunskapen förväntas få stor betydelse dels för förståelse av människans betydelse för vegetationsförändringar och därmed för klimat i det förgångna, dels för att från detta utveckla bättre predikationer på ändrat klimat.

Professor Sugita kommer att ha sin verksamhet förlagd till Linnéuniversitetet där kvalificerad paleoekologisk forskning bedrivs. Ett samarbete mellan Professor Sugita och forskarna vid Linnéuniversitetet innebär att det omfattande sydskandinaviska materialet med pollenanalyser kan utnyttjas i ett skarpt analytiskt sammanhang.

Professor Sugita förväntas utöver dessa forskningsinsatser aktivt deltaga i undervisning i miljövetenskap särskilt inom det paleoekologiska området och modellering samt vara biträdande handledare för doktorander i miljövetenskap.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap instiftades 1996 i samband med Konungens 50-årsdag. Professuren är avsedd att ge framstående utländska forskare möjlighet att tillbringa ett år vid svenskt universitet eller högskola. Inriktningen skall vara mot miljövetenskap (environmental science). Miljövetenskap ges en vid tolkning och kan innebära forskning inom såväl teknik-, natur- och samhällsvetenskap som humaniora. Det är dock angeläget, att innehavarens forskning bedöms kunna bidra till hushållningen med och hållbart utnyttjande av naturresurser och bevarande av biologisk mångfald.

Innehavare av gästprofessuren, som hittills haft fjorton innehavare (den förste under 1997/98), utses av styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond. Stiftelsen instiftades genom bidrag från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), samt Svenskt Näringsliv.