Kronprinsessan i möte med Wateraid

Fredagen den 29 januari höll Kronprinsessan ett digitalt möte med Wateraid Sverige.

Kronprinsessan i digitalt möte med Wateraid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och ordförande Tobias Krantz.

Kronprinsessan i digitalt möte med Wateraid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och ordförande Tobias Krantz. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under det digitala mötet berättade Wateraids Sveriges ordförande Tobias Krantz och generalsekreterare Anna Nilsdotter om Wateraids arbete under covid-19-pandemin samt Wateraids framtidsvisioner.

Covid-19-pandemin har drabbat hela världen. Många av världens fattigaste länder är dåligt rustade för att kunna kontrollera smittspridningen. I dessa länder saknar nästan vartannat sjukhus (45 %) tillgång till rent vatten och tre miljarder människor i världen saknar möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål.

Wa­t­eraid har under många år ar­be­tat för att fler samhällen, sjukhus och skolor ska få rent vat­ten, toalet­ter och bättre hy­gien.

Under den pågående covid-19-pandemin har Wateraid arbetat med akutinsatser så som informationskampanjer kring vikten av god handhygien för att minska smittspridningen. Man har också satt upp faciliteter för handtvätt med tvål och vatten i särskilt utsatta områden, på sjukvårdsanläggningar och på platser där många människor passerar samt arbetat tillsammans med regeringar och myndigheter.

Wateraid

Wateraid är en internationell oberoende organisation som arbetar med att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

H.K.H. Kro­n­prins­es­san är sedan 2011 besky­d­dare av Wa­t­eraid. I sin roll som besky­d­dare har Kro­n­prins­es­san delt­agit vid olika even­e­mang arranger­ade av organisationen.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens webbplats samt hos FN.