H.M. Konungens tal vid statsbankett i samband med statsbesök från Frankrike

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Madame Macron,
Herr statsminister,
Eders excellenser,
Mina damer och herrar,

Det är en stor ära och glädje för Drottningen och mig att välkomna President Macron och Madame Macron till Kungliga slottet.

Förbindelserna mellan våra två länder sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan Gustav Vasa uppskattade det nära samarbetet med ert land och år 1542 undertecknade kungarna Gustav Vasa och François I, det allra första fransk-svenska fördraget.

Gustav Vasa var för övrigt den kung som lade grunden till det självständiga Sverige som vi markerade 500-årsjubileet av förra året. Ända sedan det moderna Sveriges grundande, och långt mycket tidigare, har relationen med Frankrike varit synnerligen viktig. År 1631, under det 30-åriga kriget, då Gustav II Adolf var kung, ingicks Fördraget i Bärwalde mellan Sverige och Frankrike. Det var en omfattande överenskommelse om militärt, kommersiellt och politiskt samarbete mellan våra länder.

Svensk-franska relationer på såväl det politiska som det kulturella området stärktes senare också under Gustav III. Frankrike har varit ett viktigt land för min ätt. Vår anfader Karl XIV Johan föddes – som Jean Baptiste Bernadotte – i staden Pau i sydvästra Frankrike. Minnet av honom lever vidare i båda våra länder, bland annat genom Musée Bernadotte i Pau.

Jean Baptiste Bernadotte tjänstgjorde som krigsminister och marskalk av Frankrike innan han blev Sveriges kung Karl XIV Johan år 1818. Han lade grunden till det fredliga Sverige som vi känner det idag. Så kan det gå för en duktig fransk minister!

Ärade gäster!

Detta besök visar att banden mellan Sverige och Frankrike är nära. Ett exempel på det är det strategiska partnerskapet för innovation som idag har ingåtts mellan våra länder. Detta avtal kommer att leda till ett ännu mer fördjupat samarbete våra länder emellan.
Och avtalet bygger vidare på en tradition att samarbeta.

Att franska hantverkare är mycket skickliga är nämligen väl känt för oss som dagligen har förmånen att verka i detta slott. Vi har påverkats av er kultur och konst och har Frankrike att tacka för mycket av det vackra vi ser runt omkring oss. I slutet på 1600-talet kom en fransk konstnärskoloni med bildhuggare, gjutare och konstnärer för att bistå i slottsbygget. Och som ni ser, det står fortfarande stadigt, 300 år senare. Det är vad jag kallar fransk kvalitet!

Historiskt har Sverige och Frankrike ingått i samma militära allians vid flera tillfällen. Snart kommer vi göra det igen! Kriget i Ukraina har inneburit en vändpunkt för europeisk säkerhet. Det har också lett till Sveriges beslut om att ansöka om medlemskap i Nato.
Frankrike har visat oss ett starkt stöd i detta, för vilket vi är mycket tacksamma.

Ärade gäster!

Det Kungliga slottet får idag återigen lyssna till det franska språket, som det så många gånger gjort genom historien. Och när ni tittar på menyn är den just på franska.

Det är en lång tradition här på slottet att presentera maten på ert vackra språk.
Det är min stora förhoppning att vi genom detta statsbesök lägger grunden för framtida fördjupande samarbeten.

Återigen vill jag välkomna er till Sverige. Och för Er, Herr President och Madame Macron, för Republiken Frankrike, samt för vänskapen mellan våra två länder och folk, vill jag nu föreslå en skål!

A votre santé!

Discours de Sa Majesté le Roi lors du banquet d'État à l'occasion de la visite d'État du Président de la République française, le 30 janvier 2024

Monsieur le Président,
Madame Macron,
Monsieur le Président du Parlement,
Monsieur le Premier ministre,
Excellences,
Mesdames et messieurs,

C'est un grand honneur et une joie pour la Reine et moi-même de souhaiter la bienvenue au Président Macron et à Madame Macron au Palais Royal.

Les liens entre nos deux nations perdurent depuis longue date.

Gustav Vasa valorisait déjà la collaboration étroite avec votre pays et, en 1542, les rois Gustav Vasa et François Ier signèrent le tout premier traité franco-suédois.

Gustav Vasa fut du reste le roi qui posa les bases de la Suède indépendante, dont nous avons célébré le jubilé des 500 ans l'année dernière. Depuis l’établissement de la Suède moderne, et même bien avant, la relation avec la France a été particulièrement importante.

En 1631, pendant la guerre de Trente Ans, le Traité de Bärwalde a été conclu entre la Suède et la France. Il s'agissait d'un large accord sur la coopération militaire, commerciale et politique entre nos pays sous le règne du roi Gustave II Adolphe.

Les relations franco-suédoises se sont également renforcées ultérieurement sous le règne de Gustave III, tant sur le plan politique que culturel.

La France a également été un pays important pour ma lignée. Notre ancêtre, Charles XIV Jean, est né, sous le nom de Jean Baptiste Bernadotte, dans la ville de Pau, dans le sud-ouest de la France. Sa mémoire perdure dans nos deux pays, notamment à travers le Musée Bernadotte récemment réinauguré à Pau.

Jean Baptiste Bernadotte a servi en tant que ministre de la Guerre et maréchal d’Empire avant de devenir le roi de Suède sous le nom de Charles XIV Jean en 1818. C'est lui qui a jeté les bases de la Suède pacifique que nous connaissons aujourd'hui. Voilà à quel avenir un ministre français compétent peut être voué !

Honorables invités,

Cette visite témoigne de la force des liens entre la Suède et la France. Un exemple en est le partenariat stratégique pour l'innovation qui a été signé aujourd'hui entre nos pays. Cet accord conduira à une collaboration encore plus approfondie entre nos deux nations.

L'accord s'inscrit dans la continuité d'une tradition de collaboration. Et pour nous qui avons le privilège de travailler quotidiennement dans ce château, il ne fait aucun doute que les artisans français sont très talentueux. Nous avons été influencés par votre culture et votre art et c’est à la France que nous devons beaucoup de la beauté qui nous entoure. À la fin du XVIIème siècle, une équipe d’artisans français, comprenant des sculpteurs, des fondeurs et des artistes, est venue contribuer à la construction du château. Comme vous pouvez le constater, il tient toujours debout, 300 ans plus tard. C'est ce que j'appelle la qualité française !

Historiquement, la Suède et la France ont fait partie de la même alliance militaire à plusieurs reprises. Bientôt, nous le ferons à nouveau. La guerre en Ukraine a marqué un tournant pour la sécurité européenne. Cela a également conduit la Suède à demander l'adhésion à l'OTAN. La France nous a témoigné un soutien solide dans cette démarche, et nous en sommes très reconnaissants.

Honorables invités,

Aujourd'hui, le Palais Royal a à nouveau le plaisir d'entendre la langue française, comme il l'a si souvent fait à travers l'histoire. Lorsque vous lirez le menu, il est précisément en français. Présenter le menu dans votre belle langue est une longue tradition ici au château.

Je souhaite vivement que cette visite d'État jette les bases de collaborations approfondies à venir.

Je tiens à nouveau à vous souhaiter la bienvenue en Suède. Je lève mon verre en votre honneur, Monsieur le Président, Madame Macron, en l’honneur de la République française, ainsi que de l'amitié entre nos deux pays et nos peuples.

A votre santé!

Till toppen