H.M. Konungens tal vid seminariet ”Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde”

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Statsrådet Leppä,
Statsrådet Bucht,
Excellenser,
Mina damer och herrar.

Skog täcker stora delar av både Finland och Sverige.

Den har varit ett fundament för utveckling och välstånd i båda våra länder. Och den har präglat oss som nation och som folk.

Därför föll det sig naturligt att en av Sveriges gåvor i samband med Finlands 100-årsjubileum skulle ha skogen och skogsnäringen som tema. Och, ja, vad ger man en hundraåring som har allt, om inte en rejäl framtidssatsning?

Den så kallade bioekonomin, som bygger på förnybara råvaror, är en allt viktigare del av både det finska och det svenska näringslivet.

Vi använder skogen på fler sätt än tidigare, dess råvaror ger oss nya produkter, och den spelar en avgörande roll för en grön omställning.

Skogen ger samtidigt också rum för biologisk mångfald och bidrar till att motverka klimatförändringar.

Kort sagt, det finns stora förväntningar på vad skogen ska leverera. Och det finns ibland olika uppfattningar om vad som är rätt väg framåt. Detta ställer oss inför avvägningar som är i högsta grad komplexa.

Därför är behovet av kunskapsutveckling stort. Vi behöver förstå hur vi kan förvalta vårt gröna guld på klokast möjliga sätt, för en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Temat för Finlands 100-års jubileum är Tillsammans. Det har vi i Sverige tagit fasta på. Sveriges gåva till Finland är en bilateral satsning på skogsrelaterad forskning: tolv stycken tvååriga forskartjänster där forskarna får vistas ett år i vartdera landet.

Satsningen har namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland i tandem, tillsammans i ett par, sätter fokus på skogens alla värden. Gåvan är ett uttryck för partnerskap med blicken riktad mot framtiden, mot de kommande 100 åren.

Skogen ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det gläder mig att Finland och Sverige kommer arbeta tillsammans på detta område som är så viktigt för oss. Det blir ytterligare ett uttryck för våra länders nära gemenskap – som jag hoppas att dagens seminarium ska bidra till att stärka.

Precis som Östersjön binder oss samman är skogen något som vi har gemensamt. En mäktig bro mellan våra två länder.

Så låt oss använda denna bro för att mötas.
Låt oss förena våra krafter, och tillsammans verka för en positiv och hållbar utveckling i båda våra länder.

Tack.