H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman!

Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!

Vi har idag samlats för att öppna ett nytt riksdagsår. Ni ska nu fortsätta ert viktiga arbete att föra vår nation vidare.

Vi lever i en globaliserad värld. Många händelser har på senare tid skakat om världen, också Sverige. Det är tydligare än någonsin, att det som händer utanför Sveriges gränser berör även oss.

Också den europeiska unionen utsätts för påfrestningar. Vi måste fortsätta tro på samarbete länder emellan och på ett förbund som garanterar fredlig samverkan.

Sverige har haft fred i över 200 år och är idag ett av världens mest välmående länder. Så har det inte alltid varit. För drygt hundra år sedan var vi ett fattigt land som människor lämnade. Under de senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett land som många söker sig till. Idag flyttar också tusentals svenskar utomlands varje år för att arbeta eller studera.

Jag hoppas att alla vi svenskar, i Sverige och utomlands, står upp för våra värderingar. Värderingar som tron på alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, tron på ett demokratiskt styrelsesätt, religions- och yttrandefrihet.

Sverige har en lång tradition av att verka för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter i olika internationella sammanhang.

Genom Sveriges nyvunna plats i FN:s säkerhetsråd har vi nu fått en möjlighet att ytterligare göra vår röst hörd i globala sammanhang. Jag hoppas att vi skall förvalta denna möjlighet väl. Redan om en vecka hålls ett toppmöte i New York om den globala flyktingsituationen. Ett viktigt möte där Sverige är en av arrangörerna.

Fortsatt utveckling för Sverige fordrar att arbetslivet ständigt förnyas genom entreprenörskap och innovationer. Det kräver en forskning och utveckling som fortsatt ligger i världsklass. Och inte minst en skola och en högre utbildning som sätter kunskap och lärande i högsätet.

Vårt kulturarv är det kitt som binder oss samman. Det är rikt och mångfasetterat – skapat genom influenser från olika länder under århundraden.

Genom att mötas med ömsesidig respekt, och genom att lyssna och lära av varandra, så utvecklas vi. Det är därför som det goda samtalet människor emellan är så viktigt.

Ärade ledamöter!

Ni är valda av de medborgare som har rösträtt idag. Men de vägval som ni gör påverkar framtiden för många fler.

Sveriges barn och unga är beroende av att ni fattar kloka och långsiktiga beslut.

Herr talman,

Med dessa ord vill jag önska er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom att föra vår nation vidare i en för alla medborgare gynnsam utveckling.

Jag förklarar härmed 2016/2017 års Riksmöte öppnat.

Till toppen