H.M. Drottningens tal vid konferens om Barnlitteratur

Vilnius, Litauen

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

”Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet”, sa Astrid Lindgren. Citatet säger något om bokens betydelse för barns utveckling. Om dess förmåga att väcka nyfikenhet och läslust, kunskap och insikt.

Boken öppnar världen för barn och unga och ger dem förmågan att reflektera, känna och förstå. I egenskap av mor och mormor vet jag hur betydelsefullt det är att ge barn förutsättningar att finna lusten att läsa - att öppna vägar till litteraturen.

Böcker fungerar också som broar. För Sverige är det viktigt med tillgång till litteratur där alla barn inkluderas och kan känna sig delaktiga. Internationellt utbyte är en viktig del av detta. Att böcker översätts och når läsare i olika delar av världen främjar förståelse och kunskap om och för varandra.

FN:s barnkonvention ger barn egna mänskliga rättigheter. Här står bland annat att barn har rätt till information och att delta i samhället och i det kulturella livet.

Ett samhälle behöver inte bara ekonomisk tillväxt utan även demokratisk. För det behövs en fri kultur och fria kulturutövare. Ni kan göra skillnad. Författare, illustratörer, översättare, förlag, forskare och bibliotek spelar en avgörande roll i arbetet med barn och ungas tillgång till litteratur.

Barnen är framtiden. Och hur morgondagens värld ska se ut beror till stor del på det mått av fantasi och inbillningskraft som finns hos de som just nu håller på att lära sig läsa.

Därför behöver barnen böcker – för att bra litteratur ger barnet en plats i världen, och världen en plats i barnet.