H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!

Att bygga för framtiden. Att forma morgondagen. Att göra vardagen lite bättre och lite ljusare för kommande generationer, är en central utmaning för varje samhälle. Och i detta framtidsbygge är det viktigt att ge våra barn och unga en god start i livet. Det handlar om att som ung få känna trygghet, men också stimuleras till nyfikenhet och upptäckarlusta.

Det handlar om att som ung få möjlighet att rusta sig med kunskaper och färdigheter för morgondagen.

Det handlar också om att som ung få känna att det i både världen, Sverige och samhället finns en plats att fylla. Att man är efterfrågad och behövs. Sverige är i många av dessa hänseenden ett mycket bra land att växa upp i. Här ges vi möjlighet att leva i ett fredligt land. Vi har förskonats från krig i snart två hundra år.

Sverige är också en rättsstat som betonar alla människors lika värde. En demokrati med yttrandefrihet och tryckfrihet. Ett land där vi vill att alla skall ha möjlighet till bra utbildning och sysselsättning, och att få den sjukvård och omsorg vi behöver. I Sverige har vi också länge visat omtanke om vår natur och miljö.

Att få leva i ett land som bärs av allt detta är det få förunnat i vår värld. Allt detta har vi skäl att värna, vårda och utveckla för framtiden.

Samtidigt saknas inte utmaningar. En sådan utmaning är den internationella ekonomiska krisen. En kris som påverkar även Sverige.

Särskilt ungdomsarbetslösheten i vissa länder inger oro för framtiden. Risken finns att en hel generation i Europa växer upp utan meningsfull sysselsättning. Utan framtidstro. Utan att känna sig efterfrågade och behövda.

Denna och andra utmaningar kopplade till sysselsättningen finns även i Sverige. De kräver att vi långsiktigt rustar oss för morgondagen. Att grund läggs för en stark ekonomisk utveckling med kunskap, innovationer och en växande arbetsmarknad. Era diskussioner vid årets riksmöte om infrastruktur och forskning är därför viktiga för Sveriges framtid.

En annan viktig utmaning rör den otrygghet som våra ungdomar och många äldre kan känna i vardagen till följd av våld och brott.

Att bekämpa denna otrygghet är ingen enkel uppgift. Den kräver både insatser från rättsväsendet och framgångsrikt förebyggande arbete. Likväl är den viktig, och även inom denna utmaning kan era diskussioner och era beslut göra stor skillnad.

Jag vill också säga något om en annan viktig del i bygget av framtidens Sverige. Den handlar om de värderingar som skall bära Sverige.

Den fjärde augusti i år skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Han var den unge svensk som i Budapest räddade tiotusentals judar undan Förintelsen i andra världskrigets slutskede.

Raoul Wallenberg uppmärksammas i år världen över. Det sker med aktiviteter där värden som tolerans, kampen för de mänskliga rättigheterna, individuellt ansvar, personligt mod och styrkan att våga stå upp för andra är genomgående teman.

Glädjande är också att en stor del av de olika evenemang som tillägnas Raoul Wallenberg inriktats mot barn och ungdomar. Bättre kan nog inte några av de värderingar som vi vill skall bära och känneteckna Sverige högtidlighållas.

Till sist vill jag också säga att vi känner lättnad med Johan Persson, Martin Schibbye och deras familjer, då de nu blivit frisläppta och kommit hem till Sverige igen.

Jag vill önska er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft och visdom, så att dessa värden kan lysa upp även er väg, när ni nu ska fortsätta ert viktiga arbete med att bygga för framtiden och forma morgondagen så att vardagen blir lite bättre och lite ljusare för kommande generationer.

Jag förklarar härmed 2012/2013-års riksmöte öppnat.