H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Ärade riksdagsledamöter,

Vi har idag samlats för riksmötets öppnande. Som svenska folkets valda ombud har ni att värna om goda villkor för människors välfärd, säkerhet och trygghet. Det ni beslutar påverkar villkoren för medborgarna, nu och i framtiden. Det är en grannlaga uppgift.

Villkoren för att lösa den uppgiften förändras från tid till annan. Vi har nyligen upplevt hur motstridiga intressen mellan stater och etniska grupper plötsligt utvecklades till väpnad konflikt. Och vi har fått erfara hur våldsdåd i vad som framstår som svensk vardagsidyll väckt nya frågor om hur trygghet skapas och försvaras. Även i vårt land, en stabil rättsstat som gynnats av fred i snart 200 år, påminns vi om hur bräcklig vår värld är.

Vi har alla ett ansvar att hålla dialogen levande mellan nationers ledare och att verka för ökad kunskap och ömsesidig respekt över de gränser som skapats av skilda kulturer, religioner och historisk bakgrund.

Herr talman,
Klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen står inför. Hotet mot vårt klimat måste mötas på global nivå. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva tillsammans under fredliga förhållanden.

Ert ansvarsområde är vidsträckt. En lång rad frågor som rör nationens och medborgarnas säkerhet, utbildning, arbete, vård och omsorg fyller er arbetsdag och er strävan att skapa ett bra samhälle för Sveriges invånare.

Herr talman,
Idag inleds i New York FN:s generalförsamling. Det ger anledning erinra om vår del av ansvaret för FN:s millenniemål. Vissa framsteg har gjorts när det gäller att minska fattigdom och barnadödlighet. Ur det måste vi hämta erfarenhet och inspiration om det ska bli möjligt att bland annat halvera antalet fattiga och hungrande fram till 2015. Med stor iver och i gränslöst samarbete måste vi sträva vidare mot visionen om en friare och tryggare värld.

Herr talman,
Ibland är det det lilla mötet mellan människor som förändrar livet. Möten som dessa ger oss ork, lust och inspiration att fortsätta verka för goda värden och en ljus framtid.

Det gläder mig när unga människor och unga ledare vill ta ansvar i föreningar, förvaltningar och näringsliv. Vi måste uppmärksamma och lyfta fram dem som vill arbeta för en positiv framtid med hopp och engagemang.

Ni som företräder Sverige och svenska medborgares intressen, i en föränderlig omvärld, har en krävande och inspirerande uppgift. Jag vill tillönska er kraft, mod och visdom i detta ert viktiga värv.

Med dessa ord förklarar jag 2008/2009 års riksmöte för öppnat.