H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag,

Idag inleds riksmötet här i Stockholm. Samtidigt öppnar FN:s generalförsamling i New York. Det finns därför särskild anledning att erinra om de åtta millenniemål som FN antog i stor enighet år 2000, mål som skall vara uppnådda senast år 2015.

Ett av målen är en halvering av fattigdomen i världen, andra är rent vatten och grundutbildning åt alla samt slut på spridningen av hiv/aids.

I en gemensam deklaration framförde medlemsstaterna också viljan att stärka FN:s fredsoperationer. Syftet är att tillförsäkra människor runt om i världen ökat skydd när frihet och säkerhet hotas.

Nu har halva tiden snart gått. Världssamfundet står inför en stor utmaning eftersom vi har lång väg kvar att vandra. Det är därför min förhoppning att arbetet med millenniemålen ges högsta prioritet både i nationella och internationella beslutande församlingar och organ runt om i världen. För Sverige är riksdagens arbete inom detta område av stor vikt.

Herr Talman,

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har världens folk och nationer varit så beroende av varandra som idag. Det är därför viktigare än någonsin att hålla dialogen levande mellan nationernas ledare och att verka för ökad kunskap och ömsesidig respekt över de gränser som skapats av skilda kulturer, religioner och historisk bakgrund.

Under statsbesök och i andra officiella sammanhang har jag under det år som gått mött statschefer från en lång rad nationer. Förutom våra nordiska grannländer kan nämnas USA, Kina, Ryssland, Canada, Japan och nu senast Brasilien. Vid varje sådant möte står numera frågor om klimat, miljö, fattigdomsbekämpning och säkerhet högt på agendan.

Detsamma gäller vid många svenska och internationella sammankomster. Tällberg Forum är ett exempel liksom det internationella Colloquium jag, i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademien, inbjuder till vartannat år. I juni diskuterade vi effekterna av klimatförändringar under ett besök på Grönland. Det var en resa som gav upphov till djup eftertanke.

Jag märker att de principer och grundläggande värderingar som under lång tid varit vägledande för Sveriges agerande i dessa frågor möter respekt och uppskattning. Vi ser vår långa tradition av demokrati, frihet och yttrandefrihet som en självklar grund för vårt samhälle. Riksdagen är vår yttersta garant för bevarandet av dessa rättigheter.

Det är min förhoppning och övertygelse att ni, som ledamöter av Sveriges riksdag, med fortsatt starkt engagemang driver alla dessa viktiga frågor vidare till gagn för vårt folk och för alla människor.

Herr Talman,

Med dessa ord förklarar jag 2007-2008 års riksmöte öppnat.