H.M. Drottningens tal vid Demenskonferens

(Det talade ordet gäller)

För snart 4 år sedan – i oktober 2002 – hade jag glädjen att inviga Socialdepartementets och Sveriges Kommuners och Landstings första genombrottsprojekt. Det hette "Bättre Vård i Livets Slutskede", och kunde beskriva stor kunskap och erfarenhet.

Då visade 37 team hur tidigare ensamarbete kunde bytas ut mot teamarbete. Med detta kom förbättringar och ökad arbetsglädje.

Nu är vi där igen – 41 fräscha team som är utbildade enligt genombrottsmetoden, och denna gång inom demensvården.

År 2003 fick jag Socialdepartementets publikation: "På väg mot en god demensvård". Jag tycker om såväl själva boken som dess titel: "På väg mot ...".
"På väg mot en god demensvård" har resulterat i dagens nationella konferens för En Bättre Demensvård, där samarbetet mellan landsting, kommun och socialdepartement visar hur man kan gå från ord till handling.

Stiftelsen Silviahemmet startade på Alla Hjärtans Dag,den 14 februari 1996 .

Om bara 12 dagar fyller vi 10 år! Vi är fortfarande "På Väg"! Målen är dock desamma: att främja vetenskaplig forskning, att ge utbildning, och att bedriva vård – forskning, utbildning, vård – allt inom demensområdet. Förutom de 34 diplomerade Silviasystrar som idag är verksamma över hela landet, har Silviahemmet tillsammans med Sophiahemmet en pågående distansutbildning av ett 50-tal undersköterskor.

Utbildningen på Silviahemmet grundar sig helt på den palliativa vårdfilosofien, både i tidigt skede av demenssjukdomen och i livets slutskede. Det betyder: att alltid sträva efter bästa möjliga symtomkontroll, att ständigt söka en god kommunikation och relation med den sjuke, med de anhöriga och med personalen, att också stödja de anhöriga i deras sorgearbete, och att arbeta i team.

Från hösten 2001 och alltsedan dess har Silviahemmet utbildat olika team från hela landet, med målet att förbättra vården vid demens

Jag har förstått att tyngdpunkten här i dag kommer att ligga på de medverkande demensteamens prestationer och resultat. Det ska bli mycket roligt och spännande att få ta del av dessa.

Teamarbete är inte lätt! Målet för en god demensvård på palliativ grund är att ge den sjuke livskvalitet, trots svår, obotlig sjukdom. Det innebär att man inte bara ska klara av alla svåra symtom, utan också försöka ge mening åt tillvaron och livet.

Att som dement få behålla sin självrespekt innebär bland annat: att få känna sig kreativ och behövd.

Att också i omgivningens ögon få bli sedd som medmänniska med värde och värdighet.

Vilket stort ord inom palliativ vård: Livskvalitet. Kan ett demensteam förmedla det? Ja, det tror jag mig veta! Livskvalitet innebär för en demenssjuk person att få vara aktiv, få ha samhörighet och goda relationer till andra, få ha självkänsla, och få känna glädje och trygghet. Att få bli älskad trots demenssjukdomen.

Tillsammans är vi alla på väg. Inom demensområdet är vi på väg mot ökad förståelse och kunskap inom såväl vård och utbildning som forskning. Det känns ljust och hoppfullt och har redan medfört en bättre demensvård till gagn för såväl de demenssjuka som alla vi - deras anhöriga och närstående.

Med glädje och uppskattning och en varm lyckönskan till alla som medverkat när det gäller att förbättra vården inom demensområdet förklarar jag dagens Nationella Konferens "En Bättre Demensvård" öppnad.

Lycka till!!