H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman

Ärade riksdagsledamöter,

Ännu en gång har svenska folket gått till val. Medborgarna har utsett sina företrädare till de styrande församlingarna på såväl nationell som regional och lokal nivå i enlighet med våra demokratiska regler.

I Sverige ser vi demokratin som en självklar kraft i utvecklingen av det samhälle vi bor och lever i. Att få rösta i fria val är en förmån, som måste vårdas och försvaras, inte minst i skuggan av de mörka moln som tornar upp sig på världens himmel och skapar oro och osäkerhet. Jag tänker då bland annat på extrema våldshandlingar utförda av terrorgrupper runt om på vår jord, de globala hoten mot vår miljö och, enligt många experter, växande klyftor mellan fattiga och rika runt om i världen.

Här måste alla demokratiska krafter, nationella såväl som internationella, samverka. Annars är riskerna stora för en utveckling mot mera slutna och intoleranta samhällen. Detta gäller vårt land likaväl som många andra.

Herr Talman, ärade riksdagsledamöter,

Ni har alla ett stort ansvar att verka för att vårt svenska samhälle förblir öppet mot omvärlden mot andra kulturer, religioner och människor. Men öppenheten måste gå hand i hand med fortsatt trygghet och säkerhet, för både individen och samhället.

Många av de beslut ni fattar här i kammaren har långsiktiga konsekvenser för vår livsmiljö. En viktig del av denna är naturen, luften och vattnet, som utgör nödvändiga förutsättningar för allt liv på jorden. Vi har på senare år upplevt extrema väderförhållanden som väckt undran och oro.

Medan det här i Skandinavien har varit en sommar med sol och rekordvärme har Centraleuropa drabbats av katastrofala regn och översvämningar. Är detta resultat av naturliga variationer eller av växthuseffekten?

Att besvara den frågan är kanske inte en uppgift för Sveriges riksdag, men genom Ert arbete kan Ni främja fortsatt forskning och utveckling, i Sverige såväl som internationellt. På detta område får vi inte ge upp inför tillfälliga svårigheter utan obetingat fortsätta kampen för en miljö som vi med stolthet kan lämna efter oss till kommande generationer.

En jämnare fördelning av befintliga och nya resurser, mellan jordens länder och mellan medborgarna i dessa, är en ständig utmaning för dem som styr.

I Sverige är det färska valresultatet en vägvisare för riksdagens kommande arbete. Att omsätta löften och visioner i konkreta åtgärder är en svår och grannlaga uppgift.

Herr Talman, ärade riksdagsledamöter

Vi kommer alla att med stor uppmärksamhet följa och ta del av Ert arbete. En tredjedel av Er är helt nya i denna församling. Kombinationen av erfarenhet och förnyelse brukar utgöra en god förutsättning för ett bra resultat.

Jag vill önska Er alla, valda ombud för Sveriges folk all lycka och framgång i Ert ansvarsfulla värv.

Med dessa ord förklarar jag 2002/2003 års riksmöte öppnat.