H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Fru Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Den fruktansvärda terrorattacken mot det amerikanska samhället har grundligt skakat och i ett slag förändrat hela den demokratiska världen. Varför och hur är frågor som alla ställer sig. Vi har inte, och sannolikt kommer vi aldrig att finna, godtagbara skäl. I stället måste vi ägna all kraft åt att understryka nödvändigheten av att försvara demokratin, liksom vikten av att fortsätta utveckla den här hemma såväl som utanför våra egna gränser.

Mötesfrihet och demonstrationsrätt, starka grundpelare i demokratin, skall värnas medan terror aldrig kan accepteras som ett sätt att debattera. Vi måste klart och tydligt ta avstånd från sådana metoder. Demokrati innebär öppenhet. Ingen är betjänt av att överläggningar på hög internationell eller nationell nivå tvingas in i slutna rum eller bakom rigorösa avspärrningar på otillgängliga platser.

Förändrades gjorde världen också igår för dem som drabbades av den svåra bussolyckan i Sundsvall. Våra tankar går till deras anhöriga och vi uttrycker vår djupa medkänsla med dem i deras sorg.

Fru Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Det gångna riksdagsåret har präglats av Sveriges ordförandeskap för den Europeiska Unionen. För första gången stod vårt land som värd och vi har anledning att känna tacksamhet mot alla Er i riksdag, regering och andra organ som med engagemang och stor framgång såg till att arbetet inom Unionen fördes vidare under denna period.

I de internationella kontakterna har statsbesök ett viktigt symbolvärde. Förra hösten reste Drottningen och jag till Bulgarien, där vi fick intressanta inblickar i samhällets olika områden och dess förhoppningar inför framtiden. Under våren besökte vi i samma syfte, åtföljda av Kronprinsessan, Belgien och därefter EU i Bryssel.

Tysklands President skulle förra veckan ha gästat Sverige. Men efter samråd med honom beslutade vi att uppskjuta statsbesöket till ett senare tillfälle på grund av utvecklingen i USA.

Fru Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Många stora och viktiga frågor ligger på riksdagens bord för att behandlas under det kommande arbetsåret. Infrastrukturens utveckling, regionalpolitiken och miljön, med klimatfrågorna i centrum, har redan nämnts i den allmänna debatten. Detta och mycket därtill skall klaras av med resurser från en statsbudget som i ökande grad påverkas av den internationella konjunkturen.

Vi kommer alla att följa Ert arbete med intresse och uppmärksamhet. Jag tillönskar Er, valda ombud för Sveriges folk, lycka och framgång i Ert ansvarsfulla värv.

Med dessa ord förklarar jag 2001/2002 års riksmöte öppnat.