H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Fru Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Som alltid finns för Sverige och oss svenskar många viktiga frågor på agendan för det riksmöte som nu inleds. Det faktum att riksdagen under detta arbetsår skall leda Sverige in i ett nytt millennium medför ett speciellt ansvar.

Övergången till ett nytt årtusende ger oss anledning att tänka långsiktigt och globalt. Tankar på den okända framtiden med tusenåriga perspektiv är spännande och fantasieggande men inte helt utan oro. Vid tiden för Kristi födelse uppskattar man idag att jorden hade en befolkning på 250 miljoner människor. Den siffran var oförändrad vid förra millennieskiftet. Men därefter har jordens befolkning ökat explosionsartat. Vid det kommande millennieskiftet kommer vi att vara runt 6 miljarder människor på jorden. Hur länge kan vi klara en sådan befolkningsökning och hur kommer det att se ut på jorden vid nästa millennieskifte? Sådana omfattande framåtblickar kan vara skrämmande. Men de är viktiga och även nyttiga för att sätta våra svenska dagliga problem i relation till det som händer i världen i stort.

Naturkatastrofer av det slag som nyligen drabbat både Turkiet och Grekland är ofta svåra att förutse och dessvärre omöjliga att förhindra. Den hårt drabbade befolkningen måste emellertid på alla sätt få den hjälp den behöver. Här har både Sverige som nation och svenskarna som individer en uppgift som vi av tradition fullgör på ett ansvarsfullt sätt och med stor empati.

De konflikter, som just nu sargar Indonesien och dess befolkning svårt engagerar en hel värld. De mänskliga tragedier som följer i spåren av krig kan vi både lindra och i viss mån förebygga genom ett aktivt fredsarbete bland annat inom Förenta Nationerna. De öppna striderna i f.d. Jugoslavien och senast i Kosovo har upphört, förhoppningsvis för gott. Stora ansträngningar pågår för att säkra fred och frihet liksom för att återställa den raserade samhällsstrukturen. Sverige deltar förtjänstfullt inom en mängd områden och bidrar därigenom till stabilisering och normalisering av förhållandena i området.

De senaste åren har präglats av en dyster bild av Sverige, men vi kan knappast påstå att millennieskiftet har föregåtts av några domedagsprofetior. Det är glädjande om den senaste tidens ekonomiska prognoser kan bidra till en växande framtidstro. En sådan kan uppenbarligen spåras hos svenska folket, särskilt bland ungdomar enligt en grupp svenska forskare, som årligen vetenskapligt kartlägger opinionsläget i landet.

Men dessa undersökningar visar också, att svenska folkets engagemang i miljöfrågor dessvärre minskar. Jag hoppas att de globala och långsiktiga perspektiven inför det kommande årsskiftet bidrar till att återuppväcka intresset för människans framtida livsbetingelser på jorden.

Med dagens snabba teknikutveckling och globalisering av ekonomin är en hög utbildningsnivå hos hela befolkningen en viktig nationell angelägenhet när det gäller att skapa och behålla arbetstillfällen i landet. Riksdagen har under senare år fattat flera beslut angående en expansion av utbildningssystemet i landet. Det är viktiga framtidssatsningar, för vilka grunden måste läggas redan i tidiga åldrar. I våra skolor utförs ett viktigt arbete, som är värt både uppmärksamhet och respekt.

*

Avslutningsvis kan jag konstatera att mitt och Drottningens arbete för Sverige, hemma och utomlands, som vanligt varit inspirerande och lärorikt under det gångna riksdagsåret. Vi har bland annat avlagt statsbesök i Moçambique och Grekland. Det mottagande vi där fått vittnar om att Sverige har ett gott anseende i dessa båda länder. Vi har också haft glädjen att hälsa Islands, Sydafrikas och Ukrainas presidenter välkomna på statsbesök i vårt land.

Jag vill nu tillönska Er, valda ombud för Sveriges folk, lycka och framgång i Ert ansvarsfulla värv under det kommande arbetsåret.

Med dessa ord förklarar jag 1999 års riksmöte öppnat.