Prins Daniel vid invigning av ny hovrätts- och kammar­rätts­byggnad i Jönköping

Den 19 oktober besökte Prins Daniel Jönköping för att på Kungens uppdrag närvara vid invigningen av den nya domstols­byggnaden för Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping.

Prins Daniel i byggnadens nya säkerhetssal.

Prins Daniel i byggnadens nya säkerhetssal. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket

Regeringen gav i juni 2020 klartecken för en ny domstolsbyggnad i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggnaden är ritad av arkitekt­kontoret FOJAB och har uppförts på Slottskajen i Jönköping.

Kammarrättens president Monica Dahlbom och Hovrättens president Charlotte Brokelind under invigningsceremonin.

Kammarrättens president Monica Dahlbom och Hovrättens president Charlotte Brokelind under invigningsceremonin. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket

I sitt tal under invigningen sade Prins Daniel bland annat:

Domstolarnas fundament är värnandet av rättsstaten och mänskliga rättigheter.

Vi lever i en tid när dessa värden ibland ifrågasätts i vår omvärld. Då är det tillfredsställande att konstatera att domstolarnas oberoende och konstitutionella skydd alltmer betonas i vårt land.

H.K.H. Prins Daniel

Den nya byggnaden

Den nya domstolsbyggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180 arbetsplatser. Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och några förhandlingssalar kommer att vara säkerhetssalar.

Prins Daniel fick en rundvandring i den nya byggnaden.

Prins Daniel fick en rundvandring i den nya byggnaden. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket

Om Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Göta hovrätt instiftades under drottning Kristinas förmyndarregering den 5 november 1634. Domstolen fick sin kansliort i Jönköping. Den är den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter. Hovrätten är andra instans i de brottmål, tvistemål och domstolsärenden som överklagas från en tingsrätt inom hovrättens domkrets.

Kammarrätten i Jönköping är en en av fyra kammarrätter i Sverige. Den skapades 1977. Kammarrätten i Jönköping prövar mål och ärenden som överklagats från förvaltningsrätterna i Jönköping, Linköping och Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar.