H.K.H. Prins Carl Philips tal vid återinrättandet av Upplands flygflottilj

Ärna flygplats, Uppland

(Det talade ordet gäller)

Försvarsministern,
Överbefälhavaren,
landshövdingen,
befäl och soldater.

Vi står idag på klassisk mark.

I försvarsbeslutet 1942, mitt under andra världskriget, beslutades att sju nya flygflottiljer skulle sättas upp.

En av dessa var Upplands flygflottilj, som sattes upp här på Ärna den 1 juli 1943.

Året därpå kom flygverksamheten igång med det svensktillverkade jakt- och spaningsflygplanet J 22.

Min farfars farfar, kung Gustav V, tilldelade flottiljen dess första fana den 17 september 1944.

Fram till 2003 bedrev flygflottiljen verksamhet här, som skydd för Mälardalen och huvudstaden.

Efter att F16 avvecklades behölls strid- och basresurserna inom Luftstridsskolans organisation.

Denna växte dessutom, och kom att omfatta övervakning av hela landets luft-territorium.

Sedan dess har flygbasen här på Ärna möjlig-gjort tillfällig basering av flygstridskrafter.

Garnisonens betydelse för Flygvapnet kom att förstärkas genom Flygstabens etablering här år 2019.

Genom återetableringen av F16 Upplands flygflottilj skapas viktiga förutsättningar för ökad verksamhet i framtiden, och för att permanent kunna basera både stridsflyg och andra flygslag på Ärna.

Jag önskar befäl, civila och soldater vid F16 lycka till med era kommande uppgifter inom Flygvapnet och Försvarsmakten.

På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Upplands flygflottilj återinvigd.

Till toppen