H.M. Drottningens tal vid invigningen av Barnahus Stockholm

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar

Kära vänner

För flera år sedan under ett besök på Island blev jag introducerad till en modell som på ett effektivt och barnvänligt sätt skulle kunna hjälpa barn utsatta för våld och övergrepp. Jag fick lära mig att modellen från början kom från USA men hade anpassats till isländska förhållanden – med mycket goda resultat.

Väl hemma i Sverige kände jag att detta var något som borde kunna fungera väl även i vårt land. World Childhood Foundation beslöt därför att ge ett mångårigt stöd till BUP i Linköping för att utveckla konceptet och starta ett första Barnahus i Sverige.

Det var så med stolthet som jag 2005 kunde inviga det första Barnahuset i Sverige. Idag finns det nästan 30 Barnahus runt om i landet, en utveckling som är väldigt glädjande. World Childhood Foundation har fortsatt att ge stöd till olika typer av Barnahus runt om i världen och de har blivit ett sätt att nå de barn som utsätts för våld och övergrepp och de fyller en viktig funktion för en mängd utsatta barn.

Ni som är här idag har alla en viktig roll i utvecklingen av Barnahus, och särskilt för det Barnahus vi skall inviga idag. Och än viktigare - många av er kommer att spela en avgörande roll för alla de barn som kommer att komma hit. Det har inneburit mycket arbete, men nu kan vi äntligen se det fantastiska resultat som också kommer att vara Europas största Barnahus!

Barns rättigheter måste hela tiden beaktas och stärkas. I den bästa av världar skulle inga barn behöva besöka ett Barnahus. Men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Barn är under uppväxten beroende av vuxna i sin närhet, de formas av vad de vuxna runtomkring dem säger och gör. När det hemska inträffat och ett barn utsatts för övergrepp är det viktigt att barnen får det bästa stödet och skyndsamma insatser av samhället utifrån sina behov.

För att barns rätt att komma till tals och bli lyssnade till ska bli verklighet så är det vuxna som måste anpassa arbetssätt och metoder. Här gör Barnahus en stor skillnad. Arbetet inom ett Barnahus ska i en trygg, barnvänlig miljö låta barnen vara i centrum för utredningsprocessen. Barn ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera olika personer. På Barnahus finns socialtjänst, polis, åklagare, barnsjukvård och barnpsykiatri samlade och samverkar för barnets bästa.

Samverkan kan vara svårt ibland men för barn som är utsatta för övergrepp från vuxna är det helt avgörande att berörda myndigheter arbetar tillsammans. Genom Barnahus arbete ökar också möjligheterna att få de gemensamma resurserna att räcka till. I samråd kan man gemensamt planera för att undvika att barnet utsätts för ytterligare påfrestningar eller att myndigheters skilda insatser kring barnet försvårar för någon annan.

Att ha expertis och kunskap kring detta område samlat på ett och samma ställe skapar förutsättningar för att i framtiden utveckla ett kunskapscentrum som kan ge utbildningar och konsultation till professionella och på så sätt sprida arbetssätt och metoder.

I år fyller FNs Barnkonvention 25 år och där framgår att Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det måste också vara utgångspunkten för allt arbete som rör de mest utsatta barnen. Barnahus Stockholm är ett led i att främja barns och ungas uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionens.

Det är med stor glädje jag nu önskar få inviga Stockholms stads Barnahus.

Till toppen