H.M. Konungens tal vid seminarium om Märkesåret 1809 i solennitetssalen i Åbo

Finland

(Det talade ordet gäller)

Fru President,
Doktor Arajärvi,
Kära vänner i Finland och Sverige,

Jag vill tacka för ett mycket intressant seminarium. Vi har på ett givande sätt hört om det historiska mötet mellan kronprins Karl Johan och kejsar Alexander som ägde rum här i Åbo 1812. Ett möte som fick stor betydelse för många människor.

Drottningen och jag är hedersdoktorer vid universiteten här i Åbo; Drottningen vid det finskspråkiga Turun Yliopisto och jag vid det svenskspråkiga Åbo Akademi. Vi uppskattar mycket att ni tillsammans har arrangerat det här seminariet, i samarbete med Åbo stad.

Det är en speciell upplevelse att komma till Åbo, samma väg som prins Karl Johan gjorde för 197 år sedan, det vill säga med båt uppför Aura å. Idag åkte vi dock med en betydligt modernare, och säkert mer bekväm, farkost än den som Karl Johan kom med. Idag kom vi med president Halonens båt.

Efter 1808-1809 års krig upphörde våra två länder, Sverige och Finland, att vara ett gemensamt rike. I Sverige såg vi länge förlusten av den östra rikshalvan som en tragedi i vårt lands historia. Men, som vi hörde på seminariet idag, både kriget 1808-1809 och mötet här i Åbo 1812 ledde, efter några år, fram till en lång period av fred för Sverige. En fredlig period som fortfarande pågår.

Vi kan också glädja oss åt att de dåtida händelserna ledde fram till att Sverige fick en mycket god granne i öst, det vill säga ett självständigt Finland. Ett land som har samma värderingar som vi och som vi har mycket täta band med. Våra gemensamma värderingar tar vi med oss in i det europeiska samarbetet. Tillsammans värnar vi fred och välstånd även utanför Norden.

Den språkliga och kulturella gemenskapen mellan våra länder märks tydligt här i Åbo. Såväl finlandssvenskarna som sverigefinländarna med sina språkkunskaper är en ovärderlig tillgång för kontakterna mellan våra länder. Det ligger i båda ländernas intresse att det även i framtiden talas svenska i Finland och finska i Sverige. Märkesåret kan bidra till att stärka de språkliga minoriteterna.

Intresset för Märkesåret, för vår gemensamma historia och för relationerna mellan våra länder är glädjande stort i Sverige. Organisationer och föreningar har med stor glädje engagerat sig. Drottningen och jag besökte förra veckan Sävar i Västerbotten. Vi fick då se när man återskapade det sista militära slaget som Sverige och Finland utkämpade tillsammans, det vill säga det sista militära slaget som ägt rum på svensk mark. Därefter fortsatte vi till Haparanda. Där fick vi se delar ur Krigsoperan, ett bra exempel på kultursamarbete mellan våra länder.

I maj i år träffades Finlands och Sveriges regeringar i Tavastehus för ett första gemensamt möte. Vid det tillfället kom man bland annat överens om att fördjupa ländernas samarbete inom forskning. Sverige och Finland hör ju till de länder som satsar mest i världen på forskning och utveckling. Det ska bli intressant att följa det arbetet.

Ett annat område där samarbetet ska fördjupas är Östersjön och miljöfrågorna. Det är glädjande, eftersom miljön är viktig och avgörande för vår framtid.

Det finns mycket som tyder på att Märkesåret lever upp till förväntningarna om ett minnesrikt år. Låt oss därför tillsammans förvalta och utveckla det som görs under Märkesåret – till gagn för Finland, för Sverige och för våra relationer.

Tack!