H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagen

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Idag samlas Ni åter i denna vackra plenisal, något förändrad, för att efter sommarens uppehåll i riksdagsarbetet, med förnyade krafter gripa Er an den ansvarsfulla uppgiften att företräda svenska folkets vilja och önskemål om vårt samhälles fortsatta utveckling. Sedan förra riksmötet inleddes har flera svåra naturkatastrofer hemsökt vår värld. Vintern och våren har varit särskilt tunga. Tusentals svenska medborgare och miljoner människor i de berörda områdena lever fortfarande i sorg och saknad efter anhöriga som omkom i flodvågskatastrofen under julhelgen. I vårt eget land drog vinterstormen Gudrun fram med stora skador på liv och egendom som följd. Och nu, för bara ett par veckor sedan, har orkanen Katrina förorsakat död och lidande för hundratusentals människor i USA. Våra tankar och vår medkänsla går till alla som drabbats. Dessa utslag av kraftiga naturfenomen har än en gång väckt frågor om möjliga samband mellan människors livsstil och förändringar i klimatet. Möjligheterna för världens nationer att nå fram till en gemensam syn på tänkbara åtgärder mot den s.k. växthuseffekten står åter i fokus. Särskilt oroande är klimatutvecklingen i de arktiska områdena. Klimatfrågan är central för det moderna samhällets framtid. Detsamma gäller energiförsörjningen. Fattigdomsbekämpningen, svältkatastrofer och den snabba utbredningen av HIV är andra stora problem av globala dimensioner.

Herr Talman, ärade riksdagsledamöter, förslag som Sveriges Riksdag kommer att få behandla berör både internationella och nationella problemställningar. Arbetsmarknad och sysselsättning, medborgarnas fysiska och psykiska hälsa och våldets utbredning är några områden som ofta tas upp i den offentliga debatten. Fred och säkerhet i världens oroshärdar, demokratins utbredning i olika länder samt arbetet i de internationella organisationerna står också på dagordningen.

De stora frågorna är många och svåra och rör alla vid vårt lands och vårt folks egen framtid. De är därför mer än någonsin en del av den verklighet i vilken Sveriges Riksdag har att arbeta. Vi har under innevarande år påmints om att det finns goda exempel på att konflikter kan lösas på fredlig väg.

Om bara några dagar har exakt 100 år förflutit sedan Norge och Sverige blev överens om att upplösa unionen. De båda ländernas ledningar lyckades nå fram till en fredlig lösning av konflikten genom förhandlingar. Det är ett inspirerande faktum i vår konfliktfyllda värld. Jag tillönskar er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i Ert viktiga arbete med att forma framtidens villkor för våra medborgare, i en värld fylld av hot, men rik på möjligheter. Med dessa ord förklarar jag 2005-2006 års riksmöte öppnat.