H.M. Konungens tal vid galamiddag för Frankrikes President

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att hälsa Er och Madame Chirac varmt välkomna till Sverige. Herr President, Ni är här som den högste representanten för en av Europas ledande stater. Frankrike spelar också här en förgrundsroll i den internationella politiken och är ett land som kulturellt, ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt tillhör de främsta i världen. Sverige upprätthåller goda och allt tätare förbindelser med Ert land, i synnerhet sedan vi inträtt som medlem i den Europeiska Unionen.

Ni har, Herr President, i Er långvariga politiska gärning bidragit till att forma en stor del av Frankrikes moderna historia. Under Er tid som president har Ni vinnlagt Er om det europeiska samarbetet, förbindelserna med Era vänner i Europa, samtidigt som Ni har värnat om Frankrikes vittomfattande intressen i fjärran länder. Vi gläder oss nu över att Ni vänder Er norrut och avlägger ett statsbesök i Sverige.

"Solen och Nordstjärnan" var namnet på den stora utställning om Frankrike och Sverige under 1700-talet som för några år sedan erinrade om detta gloriösa sekel i våra relationer. Men man kan när det gäller våra båda länder också tala om en 1000-årig vänskap, beständig och fast som Polstjärnan.

Jag lämnar våra nordiska vikingar som trängde in i Frankernas land åt sidan och börjar i stället några århundraden senare när Paris, Orléans och Montpellier blev centra för den tidiga medeltidens svenska studenter. Våra främsta gotiska katedraler, i Uppsala och Skara, byggdes vid samma tid av hit inflyttade franska arkitekter och hantverkare. 1600-talets svenska stormaktsvälde i Norra Europa grundlades i allians med Frankrike. Under 1700-talet skedde en fredlig expansion när köpmän, konstnärer och hantverkare vallfärdade inte minst till Frankrike. Tre kungar erbjöds den svenska tronen i Paris - Gustav III som i Operan i Palais Royal fick besked om att han blivit tronarvinge, min egen anfader Jean-Baptiste Bernadotte och slutligen hans son, Oscar I, som föddes i den franska huvudstaden.

Våra relationer vilar på solid historisk grund. Nutiden visar upp ett allt tätare nät av förbindelser genom vilket folken i hela Europa kommer varandra än närmare. Mer än 3.000 svenskar studerar idag i Frankrike under Erasmus- och andra EU-program. Ett antal franska ungdomar söker högre utbildning i Sverige och vi välkomnar gärna flera. Svenska konstnärer och författare söker sig sedan länge till Frankrike, en tradition som visar hur Ert lands rykte som ett intellektuellt och kulturellt centrum lever vidare.

Sveriges ekonomiska förbindelser med Frankrike växer stadigt. Sedan länge är svenska storföretag etablerade i Frankrike och från början av 90-talet har de franska direktinvesteringarna i Sverige ökat markant. Men både handel och investeringar bör bli större för att kunna mäta sig med vårt utbyte med jämförbara länder i Europa. Den "nya ekonomin" ger flera möjligheter. Internet, nya media och mobil kommunikation utvecklas snabbt i Sverige, och svenska företag söker utländska partners. Konferensen, "IT/Visions" i Paris i december blev startskottet för en fransk-svensk dialog på detta område.

Frankrike och Sverige skall nu, efter varandra, axla presidentskapet i EU. För vår del blir det premiär, för Er en mer invand men ändå maktpåliggande roll. Vårt samarbete förstärks då ytterligare eftersom vi har ett gemensamt ansvar att leda närmare dynamiskt samarbete i Europa. Detta skall innefatta reformer av EU:s institutioner och en närmare försvars- och säkerhetspolitisk samverkan i syfte att motverka, begränsa och kontrollera kriser och konflikter. Det skall också syfta till en utvidgning av EU med de europeiska demokratier som nyligen blivit självständiga stater och till att föra unionen närmare sina medborgare.

Historiska traditioner, nutidens krav och framtidens utmaningar förenar våra båda länder. Det gläder mig, Herr President, att Ni under Ert besök får tillfälle att återuppväcka gamla kunskaper om vårt land, som Ni väl känner från tidigare.

Herr President, jag vill än en gång hälsa Er och Madame Chirac varmt välkomna. Jag hoppas att Ert statsbesök i Sverige kommer att gagna de fransk-svenska relationerna. Därför föreslår jag nu att vi alla, för det nära samarbetet och den varma vänskapen mellan Frankrike och Sverige, höjer en gemensam skål.