H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Argentinas president Menem

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att hälsa Er välkommen till Sverige tillsammans med Er dotter och en stor delegation. Detta är det första argentinska statsbesöket i vårt land någonsin och därför har vi sett fram emot detta alldeles särskilt.

Våra två länder har och har haft många kontakter genom åren, trots det stora geografiska avståndet. År 1816, när Argentinas själv-ständighet utropades i Tucumán, fanns kapten Graaner från Sverige på plats. Han var utsänd för att rapportera om händelserna i Argentina. Han återvände hem med ett brev från general Pueyrredón till min anfader, marskalk Jean Baptiste Bernadotte, då kronprins och sedermera kung av Sverige. Generalen uttryckte förhoppningar om att Sverige och det självständiga Argentina skulle utveckla vänskapliga förbindelser, till ömsesidig nytta.

Och så har det blivit. Det finns flera exempel på det. År 1901 anlände Otto Nordenskiölds expedition till Antarktis, med den argentinske fänriken Sobral ombord. Fartyget krossades av isen och expeditionen blev kvar över ett år i kylan, mörkret och isvindarna tills hjälpen kom från Buenos Aires. Dåvarande löjtnanten Irízar på korvetten Uruguay lyckades hitta den svenska expeditionen. Hans bragd gav eko i hela världen. Samtidigt hade ett viktigt steg tagits i erövringen av den sista kontinenten.

När Sverige drabbades av missväxt och nöd i början av 1900-talet utvandrade många svenskar till bl.a. Argentina. De fann sig väl tillrätta i sitt nya hemland och bidrog på olika sätt till Argentinas uppbyggnad. Några slog sig ned i provinsen Misiones, där ännu idag något hundratal svenskar och svenskättlingar lever och fortfarande upprätthåller kontakterna med sina förfäders gamla hemland.

Under nödåren sändes också livsmedelshjälp från det rika Argentina till det fattiga Norrland. Detta bistånd är idag mindre känt bland oss svenskar men togs naturligtvis emot med stor tacksamhet.

Sveriges välstånd har under 1900-talet byggts i politiskt samförstånd om att överbrygga sociala och ekonomiska klyftor. Vårt land industrialiserades sent men snabbt. I spetsen gick en rad svenska företag, vars verksamhet byggde på Sveriges rika naturtillgångar och våra viktiga tekniska uppfinningar. Idag svarar exporten för hela 40 procent av den samlade svenska produktionen. Många av de framgångsrika svenska företagen finns sedan länge i Argentina, där de spelar en aktiv roll i landets ekonomiska liv.

Herr President,

Ni kan se tillbaka på en lyckosam regeringstid. Femton år har gått sedan militärdiktaturen föll samman. Argentina har byggt en fungerande demokrati, grundad på respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Såren från det förflutna håller på att läkas, men minnet av de offer som skördades under de svåra åren är fortfarande levande.

Under Er ledning har den argentinska ekonomin visat en snabb och stadig tillväxt. Utvecklingen av MERCOSUR har ändrat Latinamerikas ekonomiska karta. Genom frihandel och öppenhet mot varandra får regionens medlemmar kraft att vara öppna också mot omvärlden.

För några veckor sedan samlades ministrar och företagsledare från Latinamerika i Stockholm för att diskutera ökade handelsförbindelser i båda riktningarna. Från svensk sida kommer vi att fortsätta att stödja de ansträngningar som görs i syfte att uppnå en liberalisering i handeln mellan Europeiska Unionen och MERCOSUR på i princip alla områden. Sverige ser fram emot ett fortsatt ökat utbyte med Argentina, såväl bilateralt som genom Europeiska Unionen.

Vi lever i en värld där avstånden krymper och där utbudet över gränserna ständigt ökar på alla plan. Globaliseringen och det växande ömsesidiga beroendet ställer ökade krav på internationellt samarbete. Sveriges engagemang i Förenta Nationerna är en hörnsten i vår utrikespolitik. Detta är ännu ett område, där Argentina och Sverige kan mötas. Vi samråder med Er i FN om flera av de stora frågor som är centrala för oss i världssamfundet. Vi samarbetar med Er i fredsfrämjande insatser på flera håll i världen och är exempelvis nyblivna partners i en multinationell snabbinsatsstyrka till FN:s förfogande. Ert initiativ, Herr President, till de "Vita hjälmarna" för frivilliga civila insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp, är ett gott komplement till FN:s traditionella "Blå hjälmar".

Herr President,

Sveriges förbindelser med Latinamerika är intensiva och vi vill utveckla dem ytterligare. Jag hoppas att resultatet av detta statsbesök bl.a. blir ett bredare utbyte, inte enbart på handelns utan också på kulturens och turismens område. Vi vill också, inom ramen för Era önskemål och vår förmåga, stödja de latinamerikanska ländernas strävanden mot den sociala utveckling och den rättvisa fördelning av välståndet, som främjar långsiktig stabilitet och demokrati.

Men sist och slutligen är förbindelserna mellan våra länder en fråga om samförstånd och vänskap mellan enskilda människor. Många svenskar har en föreställning om det vackra och väldiga Argentina, tack vare vår store diktare Evert Taubes många sånger. Hans välkända ballader om Fritiof och Carmencita på Pampas har bidragit till att öka nyfikenheten hos många här i Sverige. Och med hjälp av dagens snabba kommunikationer har nyfikenheten i viss mån kunnat stillas för en del av oss. Jag har nyligen haft nöjet att göra ett privat besök i Er land, vilket efterlämnat många positiva minnesbilder av fina upplevelser.

Det är således med särskild glädje och värme, Herr President, som Drottningen och jag hälsar Er och Era följeslagare hjärtligt välkomna till vårt land. För Er och för vänskapen mellan Argentina och Sverige höjer vi nu gemensamt våra glas.