Beslut om organisations­stöd från Kronprinsess­parets stiftelse

Kronprinsessparets stiftelse stöttar årligen organisationer som främjar inkludering och god hälsa för barn och unga i Sverige. Tretton organisationer beviljas stöd från Kronprinsessparets stiftelse 2023.

Organisationerna stöttas av stiftelsen med finansiering, nätverk och kompetens­utveckling under det kommande året. Stöd beviljas efter en omfattande urvalsprocess där Kronprinsessparets Stiftelse engagerar ett ungdomsråd samt expertråd som utvärderar ansökningarna och bidrar med kunskap och sakkunnighet.

Under ansökningsperioden 2023 mottog stiftelsen ett ökat antal ansökningar jämfört med föregående år. Det inkom totalt 124 ansökningar och samtliga har granskats.

Organisationer som tilldelas anslag 2023

4H

Projekt: Akalla och Riddersviks 4H-klubbar erbjuder barn från socioekonomiskt utsatta bakgrunder möjligheten att engagera sig i djur- och naturinriktade aktiviteter.

En Frisk Generation

Projekt: Utveckla Familjeprogrammet Funkis för barn med intellektuell funktionsnedsättning med familjer, samt sprida de Öppna Aktiviteterna till fler områden. En Frisk Generation erbjuder barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet med syftet att bryta trenden med ojämlik hälsa.

FC Rosengård

Projekt: Move by FCR – förebyggande aktiviteter och kunskap inom fysisk, psykisk och social hälsa för barn i Rosengård, Malmö, i direkt anslutning till fotbollsträningarna.

Förebildarna

Projekt: Utbildningen Generation F, för och med unga. Syftet är att stärka ungas egenmakt, förståelse och tilltro till hur man som ung kan ha inflytande över sin egen vardag och bli delaktig i lokalsamhället.

Hello World!

Projekt: Etablera Hello World After School program i två grundskolor i Malmö. Hello World After School är en kunskapsfrämjande fritidsaktivitet med syfte att öka barn och ungas intresse för tech och STEM.

Kompis Sverige

Projekt: Ge barn och deras föräldrar möjlighet till nya upplevelser och att träffa andra barn och föräldrar genom olika gruppaktiviteter i syfte bryta och förebygga socialt utanförskap.

Läsfrämjarinstitutet

Projekt: Etablering av Läslandet Järva med läs- litteratur och kulturstärkande insatser för barn, föräldrar och lärare.

Läxhjälpen

Projekt: Riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram i Borlänge för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Motivationslyftet

Projekt: Skapa aktiviteter samt en inspirationsbok för skolor och vårdnadshavare om vägen tillbaka till skolan för hemmasittande elever.

Norrköping Tillsammans

Projekt: Skapa meningsfull fritid efter skolan i närheten av barnens skolor via ”Bollisträningar” som bygger på rörelseglädje, samarbete, fotbollsspel, kamratskap och bollekar, samt etablering av Norrköping Tillsammans kompetenscenter för att stödja uppstart av Bollis i nya kommuner.

Right By Me

Projekt: Förbättra hälsan för unga tjejer genom att skapa rörelse för de som inte är del av den organiserade idrotten och skapa trygga sammanhang, samt ta fram ett stödmaterial till tjejernas föräldrar/syskon för att underlätta för unga att delta på fritidsaktiviteter.

Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland

Projekt: Ungdomsgård i Kristineberg med aktiviteter för hörselskadade och döva barn och ungdomar.

Youth 2023 Movement

Projekt: ”Landsbygdens röst” – minska känslan av utanförskap bland unga i landsbygdsområden genom att mobilisera engagemang och stärka unga att aktivt delta i landsbygdsutveckling genom att förse dem med motivation, inspiration och konkreta verktyg för att föra dialog med beslutsfattare och driva påverkan i sina lokalsamhällen.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som verkar för god hälsa och motverkar utanförskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse och Generation Pep