Extraordinarie ordens­kapitel fastställde ordens­stadgar samt utnämnde ledamöter till det nya ordens­rådet

Kommuniké från Kungl. Maj:ts Orden

Den 15 februari hölls extraordinarie ordenskapitel under H.M. Konungens ordförandeskap med anledning av den nya förordningen om Sveriges främsta utmärkelser.

Kapitlet ägde rum med anledning den förordning om Sveriges främsta utmärkelser (SFS 2022:1800) som regeringen utfärdade den 15 december 2022 och som trädde i kraft den 1 februari 2023. Därmed kan såväl svenska som utländska medborgare förlänas Kungl. Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna.

Vid det extraordinarie ordenskapitlet fastställdes nya stadgar för de kungliga svenska riddarordnarna efter godkännande av regeringen den 2 februari 2023.

Ledamöter till ordensrådet utsedda

I enlighet med regeringens förordning inrättas nu ett självständigt råd vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser.

Under det extraordinarie ordenskapitlet utnämndes efter förord av regeringen följande personer att ingå som ledamöter i ordensrådet:

  • Professor emeritus Anders Cullhed
  • Förutvarande talman Björn von Sydow
  • Professor Göran K. Hansson
  • Förutvarande vice statsminister Maud Olofsson
  • Verkställande direktör och koncernchef Mia Brunell Livfors
  • Förutvarande landshövding Minoo Akhtarzand
  • Biskop Susanne Rappmann
  • Generaldirektör Thomas Rolén

Beslut om ordensutmärkelser meddelas av Kungl. Maj:ts Orden. H.M. Konungen, de kungliga riddarordnarnas stormästare förlänar, på regeringens förord, riddarordnarna.

Kungl. Maj:ts Orden
15 februari 2023
Svante Lindqvist , ordenskansler

Presskontakter

Per Sandin

Vice ordenskansler