Program för statsbesöket från Nederländerna och medieackreditering

På inbjudan av H.M. Konungen avlägger DD.MM. Konungen och Drottningen av Nederländerna statsbesök i Sverige 11–13 oktober 2022.

Syftet med statsbesöket är att befästa och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Nederländerna, som går tillbaka till 1600-talet. Länderna arbetar tillsammans för att göra Europa grönare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt starkare. Statsbesöket kommer att fokusera på frågor om grön innovation, inklusive energiomställning och livsvetenskap, maritima relationer och jämställdhet.

Vilka statsråd som kommer att representera den svenska regeringen meddelas närmare besöket.

Tisdag 11 oktober

Förmiddag

Ankomst Arlanda
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel möter det nederländska kungaparet på Arlanda vid ankomsten till Sverige.

Högtidlig välkomstceremoni
Statsbesöket inleds officiellt när det svenska kungaparet möter det nederländska kungaparet vid Hovstallet för kortege till Kungl. Slottet.

Vid den högtidliga välkomstceremonin på Inre borggården inspekterar kungarna Grenadjärkompaniet ur Livgardet och nationalsånger spelas. Det nederländska kungaparet presenteras för representanter för riksdag och regering. Det svenska kungaparet hälsar samtidigt på den nederländska delegationen. Allmänheten är välkommen att närvara.

Efter välkomstceremonin ger kungarna var sitt pressuttalande i Lovisa Ulrikas matsal, i närvaro av drottningarna.

Lunch
Kungaparet bjuder sina gäster på lunch på Kungl. Slottet.
Medföljande ministrar och representanter ur den nederländska delegationen bjuds på en lunch på Utrikesdepartementet.

Eftermiddag

Möte med talmannen
Det nederländska kungaparet tas emot av talmannen i riksdagen.

Möte med statsministern
Statsministern tar emot det nederländska kungaparet i Adelcrantzska huset för samtal.

Vasamuseet
Eftermiddagen avslutas med besök på Vasamuseet, där en förevisning av Vasaskeppet kommer att äga rum. Besöket avslutas med att man från nederländsk sida återbördar en värdefull skeppsklocka från det havererade örlogsfartyget Sophia Albertina, som sjönk utanför den nederländska kusten 1781. Nederländerna och Sverige har gemensamt en speciell relation till havet och maritima miljöer – hamnar och sjöfart lade grunden för relationerna mellan länderna genom ett sjöfartsfördrag från 1614.

Kväll

Galamiddag
På kvällen ger Kungen och Drottningen en galamiddag på Kungl. Slottet till sina gästers ära.

Onsdag 12 oktober

Förmiddag

Rundabordssamtal om näringslivsfrågor
De båda kungaparen deltar i ett rundabordssamtal som lyfter frågor om hur man bygger ett hållbart, motståndskraftigt och ekonomiskt starkare Europa. I fokus står den gröna energiomställningen, skiftande leveranskedjor och möjligheter till stärkt samarbete. I rundabordssamtalet deltar regeringsföreträdare och representanter från nederländska och svenska näringslivsorganisationer och företag.

Lunch i Stockholms stadshus

Stockholms stad ger en lunch med kommunfullmäktiges ordförande och finansborgarrådet som värdar. Vid lunchen deltar de båda kungaparen, Kronprinsessparet och Prinsparet samt övriga av staden inbjudna gäster.

Eftermiddag

Elektrifierad båtfart
På eftermiddagen får kungaparen en demonstration av den elektriska bärplansbåten Candela, som flyger över vattnet. Candela kan färdas både snabbt och långt på batterikraft, tack vare bärplanssystemet som minskar vattenfriktionen med 80 procent jämfört med en vanlig båt. Detta ger även en tyst båttur samtidigt som varken vågor eller vind påverkar passagerarna. Från 2023 kommer Candelas nya färja att bli en del av en ren kollektivtrafik till sjöss i samarbete med Region Stockholm.

Stockholm Exergi

I Värtahamnen besöker man Stockholm Exergi, som arbetar med att säkra Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Fjärrvärmenätet är navet för de samhällsnyttor som Stockholm Exergi skapar tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. I dag är mer än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra privata och offentliga verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, som i sin tur är kopplat till värme- och kraftvärmeanläggningar. I anläggningarna tar man tillvara restvärme och omvandlar biobränslen, samt det avfall som inte längre kan eller bör materialåtervinnas, till energi. Stockholm Exergi planerar också för att bygga Europas första storskaliga anläggning för minusutsläpp. Det gör man med hjälp av stöd från EU:s innovationsfond (180 miljoner euro). Anläggningen med så kallad bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. Den kommer också att bidra till Sveriges, samt till svenska och internationella företags, mål att nå nettonollutsläpp.

SciLifeLab

SciLifeLab – Science for Life Laboratory – är ett svenskt nationellt vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom biovetenskap, medicin och miljö. Här flätar man samman högteknologiska analysmetoder, hantering av stora mängder forskningsdata och tvärvetenskapliga samarbeten, viktiga delar för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. SciLifeLab startades 2010 gemensamt av de fyra universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. År 2013 utsågs SciLifeLab till nationell forskningsinfrastruktur vilket innebär att avancerad teknologi och expertis ska göras tillgänglig för forskare från universitet och högskolor i hela Sverige, samt för industri och hälsosjukvård. I dag har SciLifeLab verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten. Under besöket får kungaparen en presentation av verksamheten och en djupare inblick i hur grundforskning om kroppens celler och den teknik som behövs för att studera detta kan användas till att bättre diagnostisera patienter för att kunna individanpassa/skräddarsy deras vård.

Kväll

Svarsmottagning

På kvällen står det nederländska kungaparet värd för en konsert på Stockholms konserthus med Tim Kliphuis Ensemble för sina svenska värdar och inbjudna gäster.

Torsdag 13 oktober

Torsdagens program äger rum i Göteborg.

Förmiddag

Lindholmen Science Park

Dagen inleds med ett besök på Lindholmen Science Park. Det är ett internationellt innovationskluster med inriktning mot områdena mobilitet, AI, visualisering media och IT. Ett av Lindholmen Science Parks huvudsyften är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle, både på det nationella och internationella planet. På Lindholmenområdet samverkar Chalmers och Göteborgs universitet med det högteknologiska näringslivet och samhället i olika utvecklingsprojekt. Det finns ca 375 företag och ca 18 000 anställda på Lindholmen och 9 000 studenter, forskare, lärare och gymnasiestuderande. Under besöket kommer kungaparen att få en presentation av Lindholmen Science Parks verksamhet samt träffa anställda och studenter från några av innovationsprogrammen.

Lunch

Landshövdingen i Västra Götaland står värd för en lunch i residenset.

Göteborgs hamn

Efter lunch får kungaparen en presentation av arbetet som Göteborgs hamn bedriver i utvecklingen mot en grönare sjöfart inom EU. Göteborgs hamn är den största hamnen i Norden, med över 11 000 fartygsbesök per år från fler än 140 destinationer världen över. 2019 satte man upp ett nytt mål om att uppnå 70 procents minskning av klimatpåverkande utsläpp fram till 2030. Vissa av hamnterminalerna är redan fossilfria. Under besöket kommer ett samförståndsavtal att undertecknas mellan Rotterdams hamn och Göteborgs hamn som fokuserar på digital utveckling, eldrivna tankfartyg och etablering av en grön korridor för metanolbränsle. Konceptet med gröna korridorer – vägar för hållbara transporter – etablerades i Clydebank-deklarationen vid COP26 i Glasgow som undertecknades av både Sverige och Nederländerna.

AB Volvo

Kungaparen besöker Volvokoncernen. Här får man en presentation av Volvokoncernens gröna omställning, som omfattar alla delar från produktion till slutprodukt. Vikten av samarbete med andra för att driva den gröna utvecklingen framåt kommer också att beröras. Ett exempel är samarbetet med SSAB/Hybrit som resulterat i världens första maskin med fossilfritt stål till slutkund. Volvokoncernen är även det första företaget i världen som har serieproduktion av tunga elektriska lastbilar till slutkunder. Besöket avslutas med praktisk förevisning av såväl eldrivna lastbilar som elektrisk grävmaskin.

Avskedsceremoni Landvetter

Statsbesöket avslutas när Kungen och Drottningen tar farväl av det nederländska kungaparet vid en avskedsceremoni på Landvetter flygplats.

Ackreditering

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är torsdagen den 6 oktober.

Ansökan om medieackreditering