Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 22 november under H.M. Konungens ordförandeskap att till den tjugosjunde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap för 2022/23 utse professor Keith Paustian, ”University Distinguished Professor” vid Colorado State University, Department of Soil and Crop Science.

Professor Paustian är en världsledande forskare inom markvetenskap med starkt fokus på klimatrelaterade frågor inom både skogs- och jordbruk. Han använder sig av både laboratorie- och fältstudier för att studera processer som reglerar kolinlagring och växthusgasutbyten mellan mark och atmosfär. Resultaten från dessa studier använder han för att utveckla, testa och validera simuleringsmodeller som används för att generalisera och extrapolera resultaten.

Under sin vistelse i Sverige kommer professor Paustian att jämföra och anpassa sådana modeller för svenska förhållanden med hjälp av data från långliggande försök. De modeller som ska testas är viktiga för att utvärdera hur kolinlagring och utbytet av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfär påverkas av klimat och skötsel.

Professor Paustian kommer att ha Ekologiska institutionen, Sveriges Lantbruksuniversitetet, Uppsala som värd men kommer också att engageras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA som gästföreläsare.

Läs mer om stiftelsen