Fjorton projekt tilldelas anslag från Kronprinsessparets stiftelse

2021 års anslag tilldelas fjorton projekt som främjar gemenskap och hälsa för barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets stiftelse delar årligen ut anslag för att möjliggöra att barn och unga, oavsett förutsättningar, ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Stiftelsen stödjer dessa organisationer med finansiering, kunskap och nätverk.

Under ansökningsperioden, augusti 2021, inkom 110 ansökningar och samtliga ansökningar har granskats. Anslag beviljas efter en omfattande urvalsprocess där Kronprinsessparets stiftelse bland annat engagerar ett ungdomsråd som utvärderar ansökningarna.

”Det känns jättebra att vi som ungdomar får ha en röst, och jag tror nog att vi alla växte litegrann inombords av att vara med i det här”, sa Fred, en av medlemmarna i Kronprinsessparets stiftelses ungdomsråd 2021.

(Källa: intervju i Nynäshamns Posten 5 november 2021.)

I bedömningsarbetet har även stiftelsens expertråd bidragit med kunskap och kompetens.

”Att skapa förutsättningar för att barn och unga i Sverige ska kunna leva hälsosamma liv och känna framtidstro kräver engagemang och insatser från många delar av samhället, inte minst i spåren av coronapandemin. Även i år har stiftelsen valt att ge stöd och uppmuntran till både nya insatser och väl beprövade verksamheter som med extra medel kan nå ut bredare till fler barn och unga.

Jag är imponerad över hur omsorgsfullt stiftelsen väljer ut de organisationer man ger stöd till. Stiftelsens ledning, styrelsen, expertrådet och på senare år, även ungdomsrådet, bidrar alla med olika kunskap och perspektiv för att välja de som har störst förutsättning att åstadkomma verklig förändring tillsammans med barn och unga”, säger Pernilla Bard, grundare av Social Initiative och medlem i Kronprinsessparets stiftelses expertråd.

Projektanslag 2021 Kronprinsessparets stiftelse

Organisation: Drömstort

Projekt: Utveckla Drömstorts mötesplatsverksamhet i Skärholmen och beredda utbudet riktat till svårfångade unga.

Organisation: En Frisk Generation

Projekt: Spridning av En Frisk Generations metod för en mer jämlik hälsa där barn och deras familjer hjälps till en aktiv och hälsosam livsstil.

Organisation: Ensamkommandes Förbund

Projekt: En kontinuerlig och trygg träningsgrupp i kombination med samtalsstöd och hälsoutbildning, för ensamkommande unga i svår social utsatthet i Skåne.

Organisation: Fritidsbanken

Projekt: Pilotering av det nya konceptet Fritidsbanken Skola.

Organisation: Förebildarna

Projekt: Generation F – ett utbildningsprogram i samverkan med gymnasieskolor med syfte att skapa förutsättningar för unga att bli delaktiga i samhället och ge dem insikt och mod att påverka sitt eget liv.

Organisation: Högaborgs bollklubb

Projekt: Tillsammans Högaborg - gratis fotboll på barnens hemmaplan som skapar rörelse och lika förutsättningar för pojkar och flickor att delta i organiserad lek och idrott.

Organisation: Junis

Projekt: Junis Sport - rörelseglädje utan tävlan, i Östergötland och Jämtland.

Organisation: Läxhjälpen

Projekt: Riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Organisation: Mamma United

Projekt: Program för mammor med syftet att skapa förutsättningar för barn och mammor som lever i socioekonomiskt utsatta områden att leva ett hälsosamt liv.

Organisation: Rapatac

Projekt: Pro Active - verka för att minska utanförskap och förebygga ungdomsbrottslighet genom att fånga upp, stödja och erbjuda unga en meningsfull och utvecklande fritid i en trygg gemenskap.

Organisation: Right To Play Sverige

Projekt: Tjejer för tjejers delaktighet – ett projekt för att öka tjejers psykiska hälsa och egenmakt att driva förändring!

Organisation: Suicide Zero

Projekt: Våga Fråga Ung - en suicidpreventiv utbildning för gruppen unga 13-18 år.

Organisation: The Good Talents

Projekt: The Good Talents talangnätverk - stärka och utveckla nätverket med målsättningen att stärka ungas känsla av egenmakt, tillhörighet och sammanhang, och minska känslan av utanförskap.

Organisation: Under Kevlaret

Projekt: Möjliggöra och utveckla stödchatten för unga vuxna killar mellan 12-24 år genom volontärutbildningar.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som verkar för god hälsa och motverkar utanförskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse och Generation Pep