Jakten på den försvunna slottsparken

På initiativ av Kungl. Djurgårdens förvaltning inleddes en trädgårdsarkeologisk utgrävning i Rosendals slottspark måndagen den 13 maj. Utgrävningen pågår under vecka 20-21 och är en del i kunskapsuppbyggnaden inför en framtida upprustning och restaurering av slottsparken. Nu ligger schakten och parkens tidslager öppna för allmänheten.

Rosendals slottspark på Djurgården i Stockholm är en tidig 1800-talspark som anlades av Karl XIV Johan. Parkanläggningen utvecklades till en promenadpark i stor skala, som senare under 1800-talet kompletterades av Oskar I och Josefina samt Oskar II och Sofia. Typiskt för den anlagda parken var slingrande gångstigar, utsiktsplatser och öppna grässlätter.

Parken innefattade även ett gångvägssystem för skogspromenader i sydöst som kopplades samman med en mindre parkanläggning, Lusthusparken, i söder. Trots att parken har förändrats över tid finns mycket av de tidigare strukturerna kvar i dagens parklandskap.

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) har i uppdrag att vårda, försköna och utveckla Djurgården som rekreationsområde och besöksmål. KDF avser nu att, för framtida bruk och generationer, rusta upp Rosendals slottspark och lyfta fram dess värdefulla natur- och kulturvärden.

Under 2018–2019 har därför en fördjupad förundersökning med omfattande arkivstudier och dokumentationsarbeten utförts i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur i syfte att öka kunskapsläget om parken. Nivå har i arbetet biträtts dels av personal från KDF, dels av extern konsult som utfört markradar- och laserskanning på platsen. Under arbetets gång har även projektet presenterats för en extern och intern referensgrupp.

Den trädgårdsarkeologiska undersökningen är en viktig del i den fortsatta kunskapsuppbyggnaden och genomförs av Arkeologerna på Statens Historiska museer. Ett tjugotal schakt kommer att grävas för att lokalisera och dokumentera den historiska parkens gestaltningselement, som i dag ligger dolda under markytan. Förhoppningen är att resultaten och det sammanställda materialet kommer utgöra ett underlag för den långsiktiga restaureringen och upprustningen av slottsparken.

Tisdag den 21 maj kl. 18.00 bjuder KDF in allmänheten för en visning av den trädgårdsarkeologiska utgrävningen med samling utanför Rosendals slott. KDF hälsar alla nyfikna varmt välkomna.

Vid frågor angående parkprojektet vänligen kontakta:

Parkchef Gunnar Björkman e-post: gunnar.bjorkman@royalcourt.se