Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt samman­träde den 6 december under H.M. Konungens ordförande­skap att för år 2019/20 utse professor Paul Anastas till den tjugofjärde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Anastas är direktör för Center for Green Chemistry and Green Engineering vid Yale-universi­tetet, USA. Professor Anastas är en av grundarna av den gröna kemin och han var med och formulerade de principer efter vilka man brukar bedöma miljö­vänligheten i kemiska processer. Han är en förkämpe för användning av gröna metoder i kemisk syntes.

Professor Anastas värdinstitutioner är institutionerna för biokemi och biofysik, material- och miljökemi samt organisk kemi vid Stockholms universitet. Det övergripande syftet med vistelsen är att utveckla användningen av skogsråvara som en källa till råvara för kemisk industri till exempel plastfram­ställning.

Detta har potentiellt stor betydelse och anknyter mycket väl till den befintliga mycket framgångsrika verksamheten vid värd­institu­tionerna. Professor Anastas bakgrund inom depolymeri­sering av biomassa passar väl in i detta och man kan också förvänta sig synergieffekter med avseende på hans starka bakgrund inom lagstiftning och grön kemi i allmänhet.

Läs mer om stiftelsen