Kungl. Hovstaternas Verksamhetsberättelse för 2013

Kungl. Hovstaternas Verksamhetsberättelse för 2013 präglas av ökad öppenhet. Under året erhöll Kungl. Hovstaterna sammanlagt 124,1 miljoner kronor i ramanslag från Sveriges riksdag. Enligt överenskommelse med regeringen har 51 procent, 63,3 miljoner kronor, gått till verksamheten inom Hovstaten. Kungl. Hovstatens totala intäkter blev 81 miljoner kronor och verksamhetsutfall uppgick till -2 MSEK. 49 procent, 60,8 miljoner kronor, disponeras av Slottsstaten. Slottsstatens intäkter från visningsverksamhet och försäljning ökade till 65,1 miljoner kronor, totalt 140 miljoner kronor. Resultatet för Kungl. Djurgårdens förvaltning uppgick till 19,4 miljoner kronor.

Ett genomgående tema för 2013 var jubileet som uppmärksammade Kungens 40 år på tronen. Med anledning av det reste Kungen och Drottningen runt i Sveriges samtliga 21 län under året. Andra stora händelser var Prinsessan Madeleines och herr Christoper O´Neills bröllop den 8 juni och firandet av Drottningens 70-årsdag. Prinsessan Lilian avled den 10 mars och en högtidlig begravning hölls i Slottskyrkan.

Vidare genomförde Kungen de statsceremoniella uppgifterna som ingår i statschefens uppdrag; öppna riksmötet, hålla informationskonselj och utrikesnämnd. Under året tog Kungen emot 38 ambassadörer vid högtidliga audienser. Kungaparet genomförde tre statsbesök, inkommande från Turkiet respektive Portugal och ett utgående till Kroatien. Varje statsbesök har en tydlig ändamålsbeskrivning från regeringen och syftar bland annat till ökat handels- och kulturutbyte mellan länder. Därutöver genomfördes officiella besök av president Barack Obama och Nederländernas kungapar. Kungaparet gjorde officiella besök till USA och Norge.

En ny form av representationsmiddag, en så kallad Sverigemiddag, ägde rum där landshövdingarna tillsammans med representanter från respektive län bjöds till middag på Slottet.

Kungl. Slottsstaten

Slottsstaten ansvarar för förvaltning och tillsyn av de 11 kungliga slotten med tillhörande byggnader, parker och trädgårdar. I Slottsstaten ingår även Husgerådskammaren som förvaltar samlingar med omkring 250 000 föremål i de kungliga slotten. Under året har också möjligheterna att besöka och ta del av det kungliga kulturarvet förbättrats genom utökade öppettider på de kungliga slotten. Dramatiserade visningar i slottsmiljö har lockat många besökare, inte minst barnfamiljer.

Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltning har till uppgift att förvalta Kungens enskilda dispositionsrätt i syfte att bevara och utveckla den Kungliga Nationalstadsparken. Verksamhetensintäkter och kostnader ska balansera över tiden och eventuella överskott används uteslutande till att värna kultur, vårda natur och en hållbar anpassning av den kungliga marken på Djurgården till rekreation och fritid.

Kungl. Stiftelserna

Den Kungliga Familjen har ett djupt engagemang för de Kungl. Stiftelserna. Stiftelserna verkar inom fem områden: forskning, hjälpverksamhet, vård och ungdomsverksamhet, kultur samt utbildning. Stiftelserna delar varje år ut cirka 170 miljoner kronor. Under 2013 har befintliga stiftelser erhållit ytterligare donationer och i samband med Drottningens 70-årsdag bildades H.M. Drottningens stiftelse – Care about the Children.