Ökad insyn i hovets ekonomi

Den kungliga ekonomin är uppdelad på Hovstat och Slottsstat och omfattar ett anslag på cirka 125 miljoner kronor per år.

Merparten av ekonomin gäller Slottsstaten som ansvarar för förvaltning och tillsyn av de 11 kungliga slotten med tillhörande byggnader, parker och trädgårdar. I Slottsstaten ingår även Husgerådskammaren som förvaltar samlingar med omkring 250 000 föremål i de kungliga slotten.

Hovstaten omfattar statschefens och hans familjs uppdrag inklusive inkommande och utgående statsbesök, konseljer, utrikesnämnd, högtidliga audienser, företräden för regeringsmedlemmar och representanter för myndigheter och organisationer samt kommun- och länsbesök runt om i landet. Därtill kommer kostnader för 70 medarbetare inom Hovstaten, innefattande hovmarskalksämbetet, kansli, informations-, ekonomi- och personalavdelning.

Enligt en ny överenskommelse mellan Kungl. Hovstaterna och regeringen kommer även Hovstaten att från år 2014 avseende år 2013 lämna en redogörelse för verksamheten i form av resultatinformation, balansinformation samt tilläggsupplysningar och noter på sätt som liknar den som lämnas för Slottsstaten.

Redovisningen för Hovstaten kommer att publiceras i den årliga Verksamhetsberättelsen för Kungl. Hovstaterna. Redovisningen för Slottsstaten samt Kungliga Djurgården publiceras sedan tidigare i Verksamhetsberättelsen.