Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H M Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 21 maj.

Stiftelsens styrelse har under H M Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde
den 15 mars beslutat dela ut följande stipendier:

Stipendier och bidrag 2012

Tekn dr Magnus T Borgström, Fasta tillståndets fysik, Lunds universitet
"Metoder att med billigare och mer effektiva nya material i form av nanotrådar omvandla solljus till elektricitet"
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Lars Gamfeldt, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
"Ökad kunskap om betydelsen av biologisk mångfald"
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Cristian Gudasz, Avdelningen för limnologi, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
"Organiskt kol från land i skogssjöars sediment — kolfälla såväl som växthusgaskälla"
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Jenny Hagenblad, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet
"Okända genetiska resurser i lantsorter av svenska kulturväxter"
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Edith Hammer, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"Mykorrhiza för hållbar fosforförsörjning av jordbruksväxter"
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Karna Hansson, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
"Skogsträdens omsättning av finrötter och dess betydelse för markens kolförråd och bördighet"
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Gunilla Herting, Avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap, KTH
"Elektrokemiskt brus för studier av metallfrigörelse från rostfritt stål"
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Johan Hollander, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"100 år gamla mikroalger ger oss svar om klimatförändringar"
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Magnus Huss, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Öregrund
"Ekologiska effekter av samtida evolution i akvatiska system"
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Håkan Jönsson, Skolan för bioteknik, avdelningen för nanobioteknik, KTH
"Metod för maximal utvinning av biobränslen från alger"
Beslut: 100 000 kronor

Med dr Hanna Karlsson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
"Nya modellsystem för att mäta skadliga effekter av nanopartiklar"
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Maartje Klapwijk, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
"Hur påverkas utbrott av skadeinsekter i skog av ändrat klimat och naturliga fiender?"
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Martin Sjödin, Institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material, Uppsala universitet
"Nanostrukturerade batterier med kolbaserade elektroder från förnybara och koldioxidneutrala material
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Lidong Teng, Institutionen för materialvetenskap, KTH
"Strategi för "hushållning" av metaller i stålindustri"
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Ida Westerberg, Luft, vatten- och landskapslära, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
"Klimatförändring och vattentillgång: Metoder för att beräkna osäkerheter"
Beslut: 100 000 kronor

Till toppen