Kungen besökte Göteborg

Med anledning av det allvarliga läget med gängkriminalitet och grovt våld i samhället besökte Kungen den 20 november Göteborg för att ta del av goda exempel på brottsförebyggande insatser.

Kungen träffar Bostadsbolagets trygghetsvärdar utanför Sjumilaskolan.

Kungen träffar Bostadsbolagets trygghetsvärdar utanför Sjumilaskolan. Foto: Adam Ihse/TT

Hjällbo

Besöket inleddes i Polisens lokaler i Hjällbo där Kungen fick information om lägesbilden i polisregion Väst och hur polisen samarbetar med olika aktörer i det brottsförebyggande arbetet.

I Göteborg stads lokaler på Hjällboplatsen fick Kungen information om projekten Rätt kurva och Kompetensprojektet.

Rätt kurva är en brottsförebyggande metod som bygger på samverkan mellan polis och socialtjänst där barn i åldrarna 8 till 15 år, som bedöms löpa särskilt stor risk att bli en del av organiserad brottslighet, identifieras. Det förebyggande arbetet går ut på att Polisen tillsammans med socialarbetare, i nära anslutning till barnets familj och övriga nätverk, arbetar för att skapa en trygg framtid.

Metoden bygger på en tysk framgångsrik brottsförebyggande modell, Kurve Kriegen, som finns på flera håll i Tyskland sedan tio år tillbaka.

Kompetensprojektet är ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen Nordost och Rädda barnen med syfte att få ungdomar och unga vuxna att lämna ett liv i kriminalitet.

Kungen tar del av elevernas teckningar under besöket på Sjumilaskolan.

Kungen tar del av elevernas teckningar under besöket på Sjumilaskolan. Foto: Tommy Holl/Stella Pictures

Biskopsgården

Under lunchen träffade Kungen elever och personal på Sjumilaskolan i Biskopsgården, som berättade om sina erfarenheter av skolan, sina tankar och drömmar inför framtiden.

Som avslutning på besöket i Sjumilaskolan besökte Kungen en skolklass i årskurs 7 som berättade om SO-lektionen. Eleverna fick också möjlighet att ställa frågor till Kungen.

Kungen träffade en skolklass i årskurs 7 under deras SO-lektion.

Kungen träffade en skolklass i årskurs 7 under deras SO-lektion. Foto: Tommy Holl/Stella Pictures

Besöket i Göteborg avslutades med att Kungen fick information om satsningen Medborgarlöfte Biskopsgården där Polisen tillsammans med olika aktörer, såsom socialförvaltningen, Biblioteksvännerna i Biskopsgården och idrottsföreningar, arbetar tillsammans med att förebygga och förhindra nyrekrytering av unga till kriminella grupper.

Kungen under promenaden i Biskopsgården.

Kungen under promenaden i Biskopsgården. Foto: Adam Ihse/TT