Alexander von Rosen

Alexander von Rosen

Titel: Överstelöjtnanten Greve

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2000