Carl Fredrik von Mentzer

Carl Fredrik von Mentzer

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987