Om dop

Dopet är ett av kyrkans sakrament, det vill säga en helig handling genom vilken en människa förs samman med Kristus och blir medlem av den världsvida kyrkan. När dopet förrättas enligt Svenska kyrkans ordning blir den som döps tillhörig Svenska kyrkan.

Detalj från altaruppsatsen i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Dopet är grundat i Jesu dop- och missionsbefallning:
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:18-20).

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet får vid dopet uttrycka vars och ens personliga identitet.
 
Lars-Göran Lönnermark
Överhovpredikant