2009-10-21

Riksmarskalksämbetet ger tillstånd att öppna Karl XII:s grav

Riksmarskalksämbetet har beslutat att ge tillstånd att låta öppna Karl XII:s grav efter att berörda myndigheter och remissinstanser ställt sig positiva.

En förutsättning är dock att ett detaljerat förslag på hur arbetet ska utföras lämnas in till Riksantikvarieämbetet för slutlig tillståndsprövning.

Den 28 januari 2008 tog Riksmarskalksämbetet vid Kungl. Hovstaterna emot en skriftlig begäran om en historisk och rättsmedicinsk undersökning av kvarlevorna efter Konung Karl XII i Riddarholmskyrkan. Förslaget var undertecknat av tolv personer, varav flertalet är verksamma inom humanistisk, teknisk och medicinsk forskning.

Riksmarskalksämbetet har överlämnat ärendet till Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen i Stockholms län för beslut inom respektive myndighets ansvarsområde samt inhämtat synpunkter från Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets, Historie- och Antikvitetsakademien och Svenska Kyrkan. Samtliga instanser har ställt sig positiva till ett öppnande om än med vissa vilkor.

Riksmarskalksämbetet och Statens fastighetsverk förvaltar tillsammans Riddarholmskyrkan. Riksmarskalksämbetet ansvarar för verksamheten och den lösa egendomen medan Statens fastighetsverk ansvarar för den fasta egendomen. Enligt Riksantikvarieämbetet är sarkofagen med Karl XII:s lämningar fast egendom.

Förra gången som Karl XII:s grav öppnades var 1917.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Lignell, kanslichef, Kungl. Hovstaterna, 08- 402 61 71
Lotta Günther, förvaltare, Statens fastighetsverk, 08- 696 72 15
Ingrid Schwanborg, 1:e antikvarie, Riksantikvarieämbetet 0708-83 89 03