Svenska Akademiens stadgar förtydligas gällande utträde

Mot bakgrund av att ett antal av Svenska Akademiens ledamöter nu och tidigare förklarat att de lämnar Akademien eller inte deltar i dess arbete kommer det att göras en komplettering i stadgarna gällande utträde.

Akademiens stadgar innehåller inga regler om förutsättningarna för utträde på egen begäran. Det har hittills av Akademien ansetts hindra inval av nya ledamöter efter dem som inte längre deltar i arbetet.

Det är en naturlig utgångspunkt att den som inte längre önskar vara ledamot ska ha möjlighet till utträde. Det antal ledamöter som inte aktivt medverkar i Akademiens arbete är nu så stort att det allvarligt riskerar Akademiens möjligheter att fullgöra sina viktiga uppgifter.

Den hittillsvarande synen på förutsättningarna att i detta läge välja in nya ledamöter hindrar därigenom en nödvändig rekonstruktion av Svenska Akademien.

Uttalande av Hans Majestät Konungen:

”Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde.

Det är en given utgångspunkt i svensk och internationell rätt att den som inte längre önskar vara ledamot av en sammanslutning ska ha möjlighet till utträde. Denna utgångspunkt bör gälla också Svenska Akademien.

Jag har inlett ett samråd med Svenska Akademien om den närmare utformningen av stadgarna gällande utträde.”

För mer information, kontakta:

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se