Ny innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Till trettonde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond vid sammanträde under H M Konungens ordförandeskap utsett professor Markku Kulmala.
Professor Kulmala är professor i fysik vid Universitetet i Helsingfors. Han är en världsledande forskare i ämnet atmosfärvetenskap. Professor Kulmala har publicerat viktiga arbeten om bl a bildandet av moln. Hans forskning om partiklar och moln betyder mycket för förståelsen av hur klimatet fungerar.
 
Professor Kulmala har framgångsrikt medverkat till att utveckla ett nära samarbete mellan atmosfärsforskare, växtfysiologer, ekologer, kemister och fysiker vilka levererat
viktiga resultat för "earth system science".
 
Professor Kulmala har nominerats av rektorerna vid Stockholms universitet och Lunds universitet. Professor Kulmala kommer att ha sin verksamhet förlagd till både Stockholms universitet, Institutionen för tillämpad miljövetenskap och Lunds universitet, Institutionen för fysik och Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys. Avsikten är att professor Kulmala ska underlätta integreringen av två starka forskningsmiljöer, "Bert Bolins centrum för klimatforskning" vid Stockholms universitet och "Centrum för studier av växelverkan mellan kolets kretslopp och klimatet" vid Lunds universitet för att de gemensamt skall utveckla en global klimatmodell som integrerar reciproka interaktioner mellan atmosfär, ekosystem och hydrosfär.
 
Professor Kulmala kommer under sin vistelse i Sverige att bl a medverka dels i en doktorandkurs inom atmosfärskemi och atmosfärsfysik, dels i en seminarieserie om klimat och kolomsättning.