2006-10-04

Stort intresse för H.M. Konungens tal

Kungens tal vid Riksmötets öppnande har rönt stort intresse i såväl svenska som utländska medier.
I talet berörde Kungen bl.a. den globala uppvärmningen och konstaterade att

"Det är en av vår generations ödesfrågor att klara ut hur våra levnadsvanor påverkar miljön. Vi måste finna kloka och verkningsfulla åtgärder som säkerställer villkoren för allt levande på vår jord."

I samband med detta kan det vara på sin plats att nämna något om Kungl. Hovstaternas miljötänkande, inte minst vad gäller transporter.

I Hovstallets bilpark finns för närvarande bl.a. bifuelbilar, hybridbil och biopowerbilar. Under det senaste året har bilparken förnyats med 2005 och 2006 års modeller. Fortlöpande eftersträvas att uppdatera bilparken till så miljöanpassade alternativ som möjligt.

Global miljö


Kungen är också mycket engagerad i frågor som rör den globala miljön. Kungen har tagit initiativet till Kung Carl Gustafs Miljötävlan och till "Royal Colloquium", ett internationellt miljösymposium, som hålls regelbundet med inbjudna deltagare från olika delar av världen.

Kungen är ordförande i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, vars ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Kungen är sedan 1988 också ordförande i den svenska organisationen av Världsnaturfonden WWF.