2006-01-11

Förtydligande med anledning av TV-programmet Kalla Fakta i TV4 den 11 januari

Med anledning av redovisningen av förvaltningen av H.M. Konungens privata tillgångar i programmet Kalla Fakta görs följande förtydligande:
Kungl. Hovstaternas ekonomi och H.M. Konungens privata tillgångar hålls helt separata.

För Kungl. Hovstaternas ekonomi gäller följande:

Riksdagen anslår för innevarande år 98 mnkr. Därutöver drar Hovstaterna själv in c:a 45 mnkr genom främst entréintäkter. Medlen används för drift av slott med kulturhistoriskt ytterst värdefulla inventarier samt för kostnader i samband med representation för Sverige. Huvuddelen av kostnaderna är personalkostnader. Vid Hovet finns 210 fast anställda. Därutöver anlitas ett stort antal visstidsanställda för olika uppgifter.

För förvaltningen av H.M. Konungens privata tillgångar gäller följande:

Skälet att omvandla verksamhet i Kungens enskilda firma till bolag är att skapa en skarpare gräns mellan Statschefens uppgifter och Kungens privata tillgångar. Kungen äger aktier i moderbolaget Bensor men har inte någon ledande ställning i bolagets ledning. Det är därför att jämföra med sedvanlig förmögenhetsförvaltning.

H.M. Konungen arrenderar Stenhammar av staten. Gården testamenterades för mer än 100 år sedan till staten på villkor att den arrenderades ut till svensk arvprins. I testamentet fastställs arrendebeloppet till 1000 kr.

För att hålla fastigheten i stånd och efterkomma testators vilja har Kungen under senare år gjort omfattande investeringar i maskiner och inventarier samt låtit bredda verksamheten bl a genom uthyrning av bete för hästar (inte uppfödning av hästar). Under senare år har EU-stöd utgått för att återskapa öppna landskap. För 2005 erhölls ca 900 000 kr. Vissa år har verksamheten vid Stenhammar lämnat överskott som kunnat överföras för att täcka underskott i verksamheten på Solliden.

Solliden har H.M. Konungen ärvt. Den ekonomiska verksamhet som bedrivs vid Solliden syftar till att även fortsättningsvis kunna hålla parken med dess kulturhistoriska värden öppen för allmänheten.

Förvaltningen av Kungens privata tillgångar sker enligt gängse principer med full insyn från myndigheter och revisorer.

Kungen är angelägen om ansvarsfull förvaltning av det som anförtrotts honom.  

Förvaltningen av Kungens privata tillgångar hålls väl åtskild från Hovstaternas ekonomi och Kungens ställning som statschef.