2006-04-25

Avtal klart om Beckholmen

Djurgårdsvarvet öppnas för allmänheten och Fisksjöängsområdet saneras. Det  ingår i den nya uppgörelsen om Beckholmens utveckling.
Stockholms stad, Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) har enats om det nya avtalet.

KDF, som är förvaltare och huvudansvarig för Beckholmen, finansierar saneringen av Beckholmen med omgivningar genom en försäljning av två tomter i Värtahamnen och Albano-området till Stockholms stad.

I iordningsställandet av Beckholmen ingår Djurgårdsvarvet, en del av det marina kulturarvet.

Tillträde för allmänheten


KDF förvärvar fastigheten Djurgården1:39, kvarteret Grönland (Djurgårdsvarvet) och erhåller samtidigt två mindre fastigheter i kvarteret. Grönland, mellan Djurgårdsvarvet och Lilla Allmänna gränd, från Stockholms stad.

KDF:s avsikt är att allmänheten skall få tillträde till området.

Elledningar grävs ner


KDF tillmötesgår Stockholms stads planer på bebyggelse av Husarviken och Hjorthagen-området genom att markförlägga högspänningsledningen i området.

Staden kommer dessutom att finansiera ett slutligt iordningsställande av Fisksjöängsområdet.

Marken saneras, gång- och cykelvägar anläggs och kretsloppsanläggningen rustas upp.

Ökat tryck från allmänheten


Stockholms stad tar också på sig att bekosta de förhöjda driftskostnader av området som följer av den förväntade ökningen av rekreationstrycket.

Staden ansvarar för Hagaparken


Slutligen har avtal träffats med staden att ånyo återta sitt ansvar att bidraga till skötseln av Hagaparken.

Motsvarande avtal har i olika former reglerat stadens bidrag till skötsel av Hagaparken allt sedan 1863.