Organisation

Hovförsamlingens organisation består av:

  • Överhovpredikant/Biskop
  • Pastor/Kyrkoherde
  • Extra ordinarie hovpredikanter
  • Hovorganist
  • Hovkleresiet
  • Hovkonsistorium
  • Kyrkostämma 
  • Kyrkoråd
Överhovpredikant Johan Dalman. Foto: Magnus Aronson

Överhovpredikant Johan Dalman

Överhovpredikant/Biskop

Överhovpredikanten är biskop, och har tillsynsansvar över Hovförsamlingen samt leder Hovkonsistoriet.

» Läs mer i Kungl. Hovförsamlingens församlingsinstruktion Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Pastor/Kyrkoherde

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen är detsamma som övriga församlingars kyrkoherde och leder församlingsverksamheten. Han är också ordinarie hovpredikant.

» Läs Kungl. Hovförsamlingens församlingsinstruktion Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Extra ordinarie hovpredikanter

Utöver överhovpredikanten och den ordinarie hovpredikanten finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

» Se predikoturerna!

Hovorganist

Hovorganisten har det musikaliska ansvaret inom Hovförsamlingens gudstjänst- och konsertverksamhet.

» Läs Kungl. Hovförsamlingens församlingsinstruktion Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Hovkleresiet

Hovkleresiet är den gemensamma beteckningen för de präster som är knutna till Hovet. Kleresistaten är en enhet som lyder under Riksmarskalksämbetet.

Hovkonsistorium

Hovkonsistoriet är en slags tillsynsenhet för Hovförsamlingen. Den motsvarar stiftsstyrelsens och domkapitlets funktioner i Svenska kyrkans stift.

» Läs Kungl. Hovförsamlingens församlingsinstruktion Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Hovkonsistoriet består av:

Preses
Överhovpredikant Johan Dalman

Assessor
Pastor Michael Bjerkhagen

Ledamöter
Prinsessan Christina Fru Magnuson
Odd Zschiedrich

Ersättare
Christina Brandberg

Notarie
Robert Schött 

Kyrkostämma

Kyrkostämman är Hovförsamlingens högsta beslutande organ, och motsvarar församlingarnas kyrkofullmäktige.

Kyrkostämman beslutar om övergripande riktlinjer och mål för verksamheten, samt beslutar om budget och kyrkoavgift.

Ordförande
Prinsessan Christina Fru Magnuson

Kyrkoråd

Kyrkorådets grundläggande uppgifter framgår av Kyrkoordningen 2 kap. 5 § och 4 kap. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och tillsammans med pastor ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet samordnar församlingens förvaltning. Kyrkorådet består av:

Ordförande
Odd Zschiedrich

Vice ordförande
Christina Brandberg

Pastor/kyrkoherde
Michael Bjerkhagen

Övriga ordinarie ledamöter
Caroline von Platen
Margareta Nisser Dalman
Morgan Gerle
Per Sandin
Per Sjödahl

Ersättare
Anita Söderlind
Björn Nilsö
Johan Tegel
Christian Thorén

Kyrkvärdar
De lekmän som bistår kyrkoherden och hovpredikanterna i gudstjänstlivet är församlingens kyrkvärdar. Dessa utses av kyrkorådet och är:

Björn Nilsö
Christer Lignell
Christina Brandberg
Fredrik Hulting
Jenny Thilander
Marie Schött
Morgan Gerle
Per Sjödahl
Robert Schött
Suzanne Kroon-Hahr

Gudstjänstvärdar
Utöver kyrkvärdarna finns också församlingens gudstjänstvärdar. Dessa är inte utsedda av kyrkorådet men är en viktig ideell resurs i församlingens gudstjänstliv. Gudstjänstvärdar är:

Annika Agri Larsson
Bo Gelotte
Carl Wretenblad
Else Maj Eineborg Falk
Lena Bäcker
Mariana Klingspor
Ossian Lundin
Ruth Niska-Säfström