Kungl. Maj:ts Orden

Ordenssigillet. Kungl. Maj:ts Orden

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli bestående av nio personer som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor. Kungl. Maj:ts Orden leds av ordenskansler, biträdd av vice ordenskansler tillika sekreterare, ordensskattmästaren, ordensintendenten, ordenshistoriografen, ordenskanslisten, ordensarkivarien, ordens­amanuensen och vapenmålaren.

Kungl. Maj:ts Ordens uppgifter och ansvarsområden

Den viktigaste och ursprungligaste uppgiften är att bistå ordenskapitlet. Ordenskapitlet utgör de svenska ordnarnas högsta styrande organ och sammanträder en gång om året, i slutet av april, under ledning av H.M. Konungen. Vid behov kan extra ordinarie ordenskapitel hållas vid andra tillfällen. Ordensärenden föredras av ordenskanslern och vice ordenskanslern tillika ordenssekreteraren.

Kungl. Maj:ts Orden för matriklar över samtliga ordensklasser tilldelade till svenska och utländska medborgare. Matriklarna är tillgängliga i digitaliserad form, bland annat via Riksarkivet.

Kungl. Maj:ts Orden bereder på uppdrag av riksmarskalksämbetet även inkomna medaljförslag till de kungliga medaljerna för slutgiltigt beslut av H.M. Konungen.

Vid sidan av ovan nämnda uppgifter ansvarar kapitlet också för uppmålningen av serafimersköldarna samt det högtidliga överförandet av serafimersköld till Riddarholmskyrkan i samband med serafimerriddares och serafimerledamöters begravning.

I Ordenssalarna på Kungliga slottet finns en permanent utställning över Sveriges riddarordnar, vilken Kungl. Maj:ts Orden har ansvar för. Här ges en intressant inblick i ordenshistoria samt aktuellt bärande.

» Kontakta Ordenskansliet