Personalförändringar vid Kungl. Maj:ts Orden

Under 2018 och 2019 sker ett större antal personalförändringar vid Kungl. Maj:ts Orden till följd av pensionsavgångar. Föränd­ringarna är utspridda över åren med vissa överlappningar för att säkerställa en god verksamhet under övergångsperioden.

Sedan den 1 september 2018 är förutvarande riksmarskalken Svante Lindqvist ordenskansler. Som följd av Svante Lindqvists uppdrag som gästprofessor i Japan under första halvåret 2019 kommer förutvarande ordenskansler Ingemar Eliasson att vara tjänsteförrättande ordenskansler under Svante Lindqvists frånvaro.

Sedan 1 januari 2019 är kammarherren, fil dr Per Sandin vice ordenskansler. Tidigare vice ordenskansler, professor em. Staffan Rosén är dock fortsatt knuten till KMO för vissa utredningsuppdrag.

Sedan 1 januari 2019 är också museiintendenten Christian Thorén ordens­historio­graf. Christian Thorén har varit ordensamanuens sedan 2014 och ersätter arkivarien Per Nordenvall, som varit ordenshistoriograf sedan 1998 och före det verkat som ordensamanuens sedan 1984.

Sedan 1 december 2018 är 1:e arkivarien vid Riksarkivet, slottsarkivarien fil dr Mats Hemström ordensarkivarie. Han ersatte då arkivarien Lars-Olof Skoglund, som varit ordensarkivarie sedan 1980.

Sedan 1 februari 2019 är hovsekreterare Eva Papik Lindfors ordenskanslist. Hon ersätter Anna Lilliehöök som lämnar som ordenskanslist i slutet på juni 2019, en befattning hon innehaft sedan 1991.