Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2019

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Stipendier och bidrag 2019

Fil dr Alistair Auffret, Inst för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
”Landskapets förändring över tid – påverkan på biologisk mångfald
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Tino Colombi, Inst för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
”Rötternas form påverkar växtproduktionen i ett torrare klimat”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Karin Eklöf, Inst för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
”Skogsbrukets påverkan på kvicksilver i bäckvatten”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Mikael Ekvall, Biologiska institutionen/Akvatisk Ekologi, Lunds universitet
”Nanoplaster i miljön”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Jamila Haider, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
“Landsbygdsutveckling i biokulturella landskap”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Foon Yin Lai, Inst för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
”Risker vid kretslopp av näringsämnen”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Fredrik Lind, Avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola
”Användning av ilmenit för att reducera globala koldioxidutsläpp”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Maliheh Mehrshad, Inst för ekologi och genetik, Uppsala Universitet
”Bakterier som hanterar kvicksilver i sjöar och vattendrag”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Erik Olsson, Inst för hållfasthetslära, Kungliga tekniska högskolan
”Förbättrade långtidsegenskaper hos litium-jon batterier”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Anna Palme, Inst för kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola
”Återvinning av textil innehållande en blandning av polyester och bomull”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Viktor Sjöberg, Inst för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet
”Utvinning av värdefulla metaller från restprodukter”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Maja Sundqvist, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Hur påverkar den globala uppvärmningen växtarter och kolbalans på tundran?”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Mamoun Taher, Inst för oorganisk kemi, Uppsala universitet
”Aros Graphene – den felande länken till storskaliga applikationer av supermaterialet grafen”
Beslut. 85 000 kronor

Tekn dr Bo Xu, Inst för kemi, Uppsala universitet
”Materialutveckling för blyfria perovskit-solceller”
Beslut: 85 000 kronor