Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2015

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Fil dr Bethanie Carney Almroth, Biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
”Effekter av mikroplaster på fisk”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Gustav Berggren, Institutionen för Kemi-Ångström, Uppsala universitet
”Mot bioteknologisk produktion av vätgas”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anne-Lie Blomström, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
”Smittbärare orsakar nya hot mot svensk djurhållning”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Romain Bordes, Institutionen för kemi, Chalmers Tekniska Högskola
”Bidrag till en hållbar textilindustri”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Natalia Ferraz, Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet
”Förnybara, cellulosabaserade material för biomedicin och förpackningsindustri”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Sandra Jämtgård, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Organisk föda till gröda? Nya kunskaper om växters näringsupptag”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Agnes Karlson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet
”Vitmärlan – biologisk varningsklocka för Östersjöns bottenfauna?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Birgit Koehler, Institutionen för ekologi, genetik och limnologi, Uppsala universitet
”Solljus orsakar globala koldioxidutsläpp från sjöar”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Eduardo Infantes Oanes, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap- Kristineberg, Göteborgs universitet
”Hur bevaras och restaureras havsängar av ålgräs?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Martin Persson, Institutionen för energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola
”Handeln med jordbruksvaror – hot mot skogen, klimatet och biologisk mångfald?”
Beslut: 100 000 kronor

Tekn dr Linda Schenk, Institutionen för filosofi och historia, Kungliga Tekniska Högskolan
”Bättre miljöriskbedömningar av kemikalier för att skydda biologisk mångfald”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Niclas Svensson, Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings universitet
”Varför en ny gruva när metallerna redan finns i deponier och soptippar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Marcus Wallin, Institutionen för ekologi, genetik och limnologi, Uppsala universitet
”Hur mycket koldioxid släpper våra älvar ut?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Pierre De Wit, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet
”Varför klarar inte odlade ostron havsförsurning?”
Beslut: 85 000 kronor