Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2013

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Fil dr Cecilia Akselsson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet
"Ett miljövänligt och långsiktigt hållbart bruk av Sveriges skogar"
Beslut:  85.000 kronor

Fil dr Petter Axelsson, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
"Hur kan granens genetik användas för att uppnå skogliga miljömål?"
Beslut: 85.000 kronor
 
Fil dr Martin Berggren, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
"Transport av lösta växtrester från land till hav; konsekvenser för Östersjön"
Beslut: 100.000 kronor
 
Fil dr Hugo de Boer, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet
"DNA-baserad identifiering av hotade växter i internationell handel"
Beslut:  100.000 kronor
 
Fil Dr Andrea Garcia Bravo, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
"Kvicksilvermetylering i våra sötvatten"
Beslut:  85.000 kronor
 
Tekn dr Per Eklund, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet
"Nya tunnfilmsmaterial för miljövänlig energiåtervinning av spillvärme"
Beslut:  100.000 kronor
 
Fil dr Mari Jönsson, ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
"Allmänhetens observationer av hotade växter"
Beslut:  85.000 kronor

Tekn dr Henrik Leion, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers tekniska Högskola
"Effektivare förbränning"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Jürg Logue, Akvatisk Ekologi, Lunds universitet
"Vad händer med terrestert organiskt material i akvatiska system?"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Swantje Löbel, Avdelningen för växtekologi och evolution, Uppsala universitet
"Effekter av skogsbruk på trädlevande mossors och lavars framtida förekomst och mångfald"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Anna Martinelli, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola
"Nya elektrolyter för nästa generations bränsleceller"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Kasper Moth-Poulsen, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola
"Termisk lagring av solenergi i molekylära system"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Dilip Govind Raut, Kemiska institutionen, Umeå universitet
"Joniska vätskor för framtidens gröna textilier"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Linda Sandström, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå  
Tekniska universitet och Kemiska institutionen, Umeå universitet
"Zeolitmembran med höga flöden för effektiv produktion av biobränslen"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Maren Wellenreuther, Biologiska institutionen, Lunds universitet
"Den genetiska arkitekturen bakom evolutionen av ekologiska anpassningar"
Beslut:  85.000 kronor
 
Fil dr Friederike Ziegler, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet och SIK — Institutet för livsmedel och bioteknik
"Miljömärkning av fisk och skaldjur"
Beslut:  85.000 kronor